yngsjostrand.com

 

Yngsjöstrands Samfällighetsförening

Maila synpunkter, förslag och ideer till styrelsen på adressen:

  styrelsen@yngsjostrand.se

 

Styrelsen 2017

 

11 Februari 2018

 

VA och fiber i vårt område

Tre ledamöter ur styrelsen har haft möte med förvaltningschefen Bengt Olsson samt politikern Sven Nilsson (C). Vi har ett starkt stöd från dem men Kommunen (C4 Teknik) och Lantmäteriet är inte överens om det finns ytterligare åtaganden som Kommunen måste uppfylla innan man kan gå vidare med vårt ärende om ledningsrätt för VA och fiber. Styrelsen återkommer med ytterligare information så snart vi vet mer.

 

24 Januari 2018

 

Möte på Lantmäteriet

 

Styrelsen har tillsammans med ett antal fastighetsägare och Vattenverkets advokat varit på möte hos Lantmäteriet tillsammans med C4 Energi och C4 Teknik. Mötet var ett förberedande sammanträde gällande ledningsrätten att gräva för fiber och VA i vårt område. Eftersom ytterligare kompletteringar behöver göras i ärendet så kommer ett nytt sammanträde att äga rum inom kort. Representanter från styrelsen kommer också att träffa kommunrepresentant under vecka 5. Ärendet är prioriterat och ska beslutas senast 28/3 2018. Det som i dagsläget är klarlagt är att det troligen tar längre tid än vi hoppats på innan vi har fiber och VA i området. Lantmäteriförrättaren kommer att ge alla fastighetsägare behörighet att kunna följa ärendet på webben men det går alltid att ringa direkt och få handlingar från Lantmäteriet.

Kontaktperson är:

Lovisa Lindqvist

Förrättningslantmätare

Lantmäteriet, Fastighetsbildning

801 82 Gävle

Besöksadress: Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö

E-post: lovisa.lindqvist@lm.se

Tel.: 040-660 80 22

www.lantmateriet.se

4 Januari 2018

 

Fiber och VA

Yngsjöstrands Samfällighetsförening har fått en inbjudan från Lantmäteriet att deltaga i ett sammanträde den 22 januari 2018 kl 10.00 på Statliga lantmäteriets kontor i Kristianstad.

Adress: Residensgatan 1, 291 31 kristianstad

Sammanträdet kommer att behandla:

-Information om Lantmäteriet och förrättningsprocessen

-Ansökan:

Bildande av ledningsrätt för elektronisk kommunikation, kanalisation. Sökande är C4 Elnät AB

Bildandet av ledningsrätt för vatten-och avloppsledning. Sökanden är Kristianstads kommun

Vid sammanträdet kommer Yngsjöstrands samfällighetsförening representeras av:

V. ordf. Christina Håhus

Sekreterare Bengt Ring

Kassör Lisbeth Skottke

Ledamot Peter Nygren

 

Alla fastighetsägare i Yngsjöstrands samfällighetsförening är välkomna att deltaga i sammanträdet men anmälan bör göras!!

 

Information om ärendet publiceras löpande på Lantmäteriets e-tjänst ”Mina fastighetsärenden”

www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Mina-fastighetsarenden/

alternativt kan du kontakta förrättningsassistent Kamila Ziemecka tel 0431 142 16, så kan du få dokumenten med vanlig post eller e-post

31 December 2017

 

Inbrottstider!

Var uppmärksam på bilar och andra som rör sig i området.

Vi har varit relativt förskonade för inbrott hittills.

Det har i vårt område observerats en polskregistrerad, mörk VAN där förarna betett sig underligt så var observanta, tag bilnummer och meddela gärna om ni ser något som verkar vara ett avvikande beteende.

Anteckna bilnummer, modell och tidpunkt om du misstänker oärliga avsikter.

Är det pågående inbrott eller har inbrott skett, kontakta polisen på telefon 112 eller 11414.

Styrelsen önskar er ett Gott Nytt År!

13 November 2017

 

Inget prövningstillstånd

 

Högsta Förvaltningsdomstolen beviljade inte Yngsjö Vattenverk prövningstillstånd i sitt överklagande av Kammarrättens beslut.

Det innebär att kommunen kan gå vidare i VA projektet med att ansöka om ledningsrätt för både fiber och VA. Vi återkommer när det händer något i ärendet.

 

26 Juli 2017

 

Rättelse Anslutningsavgift VA

 

Efter en dubbelkoll med C4 teknik så skall de anslutningsavgifter för VA som redovisades på årsstämman revideras. Vi kommer att få en reducerad avgiftsskyldighet, då vi endast får vatten och avlopp, ej dagvatten.

 

De avgifter som gäller fr o m 2017-01-01 är:

800 m² 93.900 kr

1500 m² 113.500 kr

2200 m² 133.100 kr

 

Fortfarande gäller att det är en stor risk för att kostnaden stiger för varje år.

26 Juli 2017

 

Årsstämma 2017 genomförd

Föreningens årsstämma samlade ca 160-talet deltagare, vilket var ett nytt rekorddeltagande. Det bjöds inte på några överraskningar:

Omval på samtliga poster till styrelsen, och när det gäller VA-frågan är det fortfarande ett låst läge med återkommande överklaganden. Efter stämman bjöd föreningen på kaffe och nybakade wienerbröd.

 

Se stämmoprotokollet här

 

 

 

2 Juli 2017

 

Yngsjö Open i golf 2017

 

Måndagen den 10 juli spelar vi Yngsjö Open i golf.

Alla golfspelare som bor i Yngsjö på sommaren eller permanent är hjärtligt välkomna att delta.

I år spelar vi på Kristianstads golfklubb, Åhus Västra.

 

För mer info se här.

 

18 Juni 2017

 

Välkomna på årsstämma i

Yngsjöstrands Samfällighetförening

Söndagen 9 juli kl. 10.00

på Rökeriet mellan Åhus och Yngsjö,

Yngsjövägen 226

 

Dagordning Verksamhetsberättelse Valberedningens förslag

 

 

20 maj 2017

 

Kommunen fick rätt i VA-tvisten !

 

Skall det äntligen vara slut på överklaganden i frågan om vårt planerade kommunala VA?

 

Kammarrätten har nu avslagit det senaste överklagande som förhindrat

både VA- och Fiberutbyggnaden i området. Även detaljplanen med utökade byggrätter har försenats med mer än ett år. Läs mer nedan om ärendet (21 februari)

 

Kristianstads kommun har sagt sig vara beredda att "sätta spaden i marken"

direkt om överklagandet inte vann gehör i Kammarrätten. Där är vi nu!

 

Nu ser vi fram emot både VA , fiber och byggrätter!

 

6 april 2017

 

Välkommen på Vårstädardagen lördag 29 april!

 

Vi ses i korsningen Rönnows Väg / Ålvägen kl 09.00 !

 

Det är dags för årets stora sociala träff på Yngsjöstrand!

Vi hjälps åt och snyggar till i skogen, längs vägarna och på stranden efter

vintern härjningar. Var och en arbetar efter sin förmåga.

 

Vi brukar vara klara efter någon timme. Då vankas det korv från grillen,

dricka och eftersnack därtill.

 

Missa inte möjligheten att träffa nya och gamla grannar under trevlig former!

Anmälan krävs för att rätt mängd korv och dryck kan införskaffas:

 

Maila till jagkommer@yngsostrand.se (ange antal personer)

 

Eller ring Bengt Ring på 0705-232924

16 mars 2017

 

Byte av tunga brunnslock berör inte oss!

 

Under 2016 fick vi meddelande från Renhållningen att alla tunga cementlock till enskilda avloppsbrunnar måste bytas. Annars skulle man påföras tilläggsavgift

 

Efter styrelsens agerande lämnade Renhållningen generell dispens för

oss på Yngsjöstrand, eftersom det är planerat kommunalt avlopp i närtid.

Anledningen till att det inte är genomfört är de överklaganden som ni kan

läsa om nedan.

 

Nyligen skickade Renhållningen ut ny information, och av den kunde man

få uppfattningen att de tunga locken trots allt skulle bytas. Men så är det inte!

 

Vi på Yngsjöstrand omfattas inte av kravet på byte av lock

 

21 februari 2017

 

Efter en tid med få nyheter på hemsidan kommer här en sammanfattning

av läget rörande både VA-utbyggnaden och Fiberanslutning:

 

Kommunalt vatten och avlopp

 

Vårt område, Yngsjöstrand, skulle enligt den ursprungliga planen haft

kommunalt vatten och avlopp klart 2015.

 

På grund av formella fel av kommunen och överklaganden av markägaren,

har planeringen fördröjts. Det senaste överklagandet har under 2016 be-

handlats av Förvaltningsrätten.

 

Utslaget kom före jul och gav kommunen rätt, vilket skulle innebära att

kommunen kunde fortsätta planeringen, men på sista dagen för över-

klagande inkom tre överklaganden till Kammarrätten.

 

Det är Yngsjöstrands vattenverk (VV) samt medlemmarna Jan Jeppsson

(ägare till VV) och dennes hustru May Jeppsson.

 

För att Kammarrätten skall ta upp överklagandena erfordras prövningstillstånd. Kommunen hoppas få besked om prövningstillstånd i närtid, förhoppningsvis under första kvartalet 2017.

 

Om Kammarrätten inte ger prövningstillstånd är kommunen beredd att direkt fortsätta planeringen, men om Kammarrätten ger prövningstillstånd kommer det att ta tid innan ärendet avgörs. Alla överklaganden beror på att kommunen och

VV inte kommer överens i ersättningsfrågan.

 

Vårt område är det sista längs kusten som inte fått kommunalt VA och därmed inga utökade byggrätter till 140 + 40 kvm. Fördröjningen medför svårigheter för våra medlemmar att modernisera sitt boende och att använda oss av fiber för en moderna tillvaro i vårt område.

 

Dessutom är en negativ miljöpåverkan överhängande om vi under en lägre tid tvingas använda de gamla avloppsystemen.

 

Styrelsen arbetar ständigt och aktivt för att påskynda processen som tyvärr

dragit ut på tiden. Vi hoppas på en snar lösning så att vi kommer ur den låsta positionen som råder för tillfället.

 

Fiberutbyggnad

 

Kommunen (C4 Energi) planerade att gräva ner fiber i västra delen av vårt

område hösten 2016.

 

På grund av att Yngsjöstrands vattenverk, som äger grönområden och vägmark, inte gav ledningsrätt så kunde arbetet inte påbörjas.

 

Kommunen planerar att när Kammarrätten avgjort ärendet söka ledningsrätt för både VA och fiber samtidigt genom en lantmäteriförrättning.

 

Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

 

 

22 december 2016

 

God Jul och Gott Nytt år!

 

önskar

 

Styrelsen

 

för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

Hösten 2016

 

Glasskärvor i sanden

 

Det är verkligen otrevligt med krossat glas i sanden oavsett tid på året.

 

Nyligen påträffade en av våra medlemmar glasskärvor i en av "groparna"

ovan stranden, mellan fiskebodarna.

 

Vi kan bara uppmana alla som påträffar glaskross att försöka samla upp

det och ta bort det innan människa eller djur skadas.

 

21 oktober 2016

 

Ny VA-taxa antagen!

 

På kommunfullmäktigemötet 18 oktober klubbades nya VA-taxorna igenom.

 

Vi har redan fått de nya anläggningsavgifterna från kommunen avseende

de tre olika storlekar på tomter som vi tidigare använt som exempel.

 

De nya avgifterna gäller fr o m 2017-01-01.

 

Anläggningsavgift VA 2016 (nuvarande) 2017

 

800 m² 96.896 kr 93.900 kr

 

1500 m² 110.607 kr 113.500 kr

 

2200 m² 124.317 kr 133.100 kr

 

Således måttliga höjningar - men å andra sidan kommer taxan sannolikt revideras

årligen i fortsättningen.

 

Nu gäller det att VA-projektet kommer igång innan priset hinner stiga ännu mer!

 

 

20 oktober 2016

 

Bredbandsutbyggnaden försenas

 

C4 Energi meddelar att bredbandsutbyggnaden inte kommit igång enligt plan

 

Läs mer på C4 Energis hemsida

6 augusti 2016

 

Förlängd anmälningstid för bredband!

 

C4 Energi förlänger sista datum för beställning till 21 augusti

 

Samtidigt meddelar man att utbyggnaden nu skall påbörjas i slutet

av 2016 i Yngsjöstrand, Furuboda Nyehusen samt Yngsjö Havsbad

 

10 juli 2016

 

På alla vägar i Yngsjöstrandsområdet gäller

högsta fordonshastighet 30 km/tim!

 

ALLTID - Dygnet runt, året runt Vi måste hjälpas åt att efterleva detta!

 

Det finns inga speciella gångbanor, så vägarna används även av fotgängare

 

Det innebär att bilister måste hålla hastigheten och vara speciellt alerta när

man passerar fotgängare. Barn och husdjur kan plötsligt korsa vägen.

 

Men försiktigheten måste ömsesidig! Fotgängare måste också respektera att

vägarna är avsedda för biltrafik. Visa tydligt att ni uppfattat annalkande fordon.

Kliv tillfälligt av vägbanan för säkerhets skull om det behövs

 

Visa ömsesidig hänsyn och vänlighet i trafiken!

10 juli 2016

 

Årsstämma 2016 genomförd

 

Föreningens årsstämma samlade 100-talet deltagare, vilket var långt från

något rekorddeltagande. Men det bjöds heller inte några större överraskningar:

 

Omval på samtliga poster till styrelsen, och när det gäller VA-frågan är det fortfarande ett låst läge med återkommande överklaganden.

 

Den stora snackisen blev däremot hastigheterna på våra enskilda vägar

Flera medlemmar vädjade om hänsyn i trafiken efter att ha upplevt incidenter

knutna till för höga hastigheter.

 

Läs mer om detta ovan!

 

26 juni 2016

 

Årsstämma söndagen 10 juli

kl 10.00 på Kastanjelund

 

Välkomna på årsstämma i Yngsjöstrands Samfällighetförening

 

Aktuella handlingar inför stämman:

 

26 juni 2016

 

Yngsjö Open i Golf 27 juli

I år spelas tävlingen på Degeberga-Widtsköfle golfbana

 

Läs allt om tävlingen här

24 juni 2016

 

Eldningsförbud!

Huxflux införde räddningscheferna i NÖ Skåne eldningsförbud igår 23/6

Det innebär att det kommer inte att tändas något bål på stranden ikväll

 

Förbudet gäller all eldning - tänk på det!

 

24 juni 2016

Glad Midsommar!

 

önskar styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

20 juni 2016

 

Inbrott på Papegojvägen

 

Vi har fått in information om ett inbrott på Papegojvägen inatt.

Det finns således anledning att vara observant!

 

Dygnet som gick har det även förekommit stölder ur bilar i Åhus

och ett liknande fall i Yngsjö. Töm bilen själv - annars gör tjuven det!

6 juni 2016

 

FIBER I VÅRT OMRÅDE

 

Många har redan skickat in sin beställning av fiber redan nu.

Beställ snarast så gäller priset som C4 Energi lovat i sitt utskick.

Priset är förmånligt nu men kan bli annorlunda senare.

 

Beställning skall vara C4 Energi tillhanda senast den 1 augusti 2016. Projektavdelningen kommer då börja titta på en eventuell utbyggnad.

 

18 maj 2016

FIBER-info

 

Nu tar C4 Energi nästa steg i utbyggnaden av bredbandsfiber

 

Inför den fortsatta planeringen och projektstart inbjuder man nu

till informationsmöte kring fiberutbyggnaden i Yngsjöstrakten.

 

För oss på Yngsjöstrand håller man information på Furuboda Kursgård

 

Torsdagen den 26 maj kl 18:30

 

Om du har förhinder då, kan du besöka något av mötena som

arrangeras på Furuboda Kursgård för våra grannområden:

 

Yngsjö by 24/5 18:30

Yngsjö Havsbad 31/5 18:30

Furuboda / Nyehusen 2/6 18:30

8 maj 2016

 

En mycket lyckad dag!

 

Den årliga vårstädardagen har utvecklats till en trevlig sammankomst

för nya och gamla grannar i området.

 

I år slöt närmare 90 personer i alla åldrar upp (!) och städade undan vinterns härjningar i skogen. Eftersom vi var så många var det mesta arbetet klart på halvannan timme.

 

Sen blev det korvgrillning och mingel minst lika länge.

 

Resultatet är de stora högar med ris och grenar som staplats på några strategiska ställen längs vägarna för hämtning med lastbil inom kort.

 

Tack alla som ställde upp - vi hoppas ni hade trevligt!

 

Några glimtar från vårstädardagen:

 

Samling kl 09.00 Ordf Bo Hildingsson informerade om senaste nytt

Deltagare i alla åldrar ställde upp mangrannt i det strålande vädret

Dagens längsta "kvist" hävdade Peter Löfqvist Grillkorv med "extra allt" och mingel med grannar

4 april 2016

 

Du kommer väl den 7 maj?

 

Under gemytliga former samlas vi för vår traditionella "vårstädardag"

lördagen den 7 maj kl 0900. Plats: Korsningen Ålvägen / Rönnows väg

 

På ett par timmar brukar vi hinna röja skogen från nedfallna grenar

och städa stranden inför sommaren. Ju fler vi är ju fortare går det.

De senaste åren har vi varit 70-80 personer - då går det fort!

 

Sen blir det korvgrillning och mingel kring grillen!

 

Anmäl gärna hur många ni kommer så vi kan köpa rätt mängd korv

Skicka ett mail till jagkommer@yngsjostrand.se

 

Som nybliven fastighetsägare är du speciellt välkommen för att lära

känna dina nya grannar och få senaste nytt från föreningen.

 

VÄLKOMNA!

15 februari 2016

 

Glöm de tunga locken!

 

Från Renhållningen har vi nu fått klart besked:

 

"På uppdrag av Johan Karlsvärd (VD) bekräftar jag härmed att

medlemmar i Yngsjöstrands samfällighetsförening undantas från kravet på byte till lätt lock på slambrunnen, eftersom anslutning till kommunalt VA kommer att ske i närtid. Vi kommer att skicka ut brev med information om detta till berörda fastighetsägare, förhoppningsvis den här veckan."

 

Med vänlig hälsning

 

Fredrik Holmer

Avfallsingenjör

 

 

 

 

 

13 mars 2016

 

Inbrott... och lyckad tjuvjakt!

 

Torsdagen den 10 mars hade vi besök av oärliga människor i området.

 

Ett par inbrott i fastigheter och i någon bil hann man med,

innan observanta grannar larmade polisen.

 

Polisen mötte vid sin ankomst till området en vinröd Volvo combi,

som stämde med den beskrivning anmälaren uppgivit.

 

Vid kontroll av fordonet visade det sig innehålla tjuvgods som kunde

kopplas till inbrotten. Därmed kunde bovarna gripas snabbt!

 

En eloge till de observanta grannar som larmade Polisen!

 

Vi brukar här på hemsidan då och då uppmana till vaksamhet mot

objudna "gäster". Här har vi ett tydligt exempel på att det lönar sig!

 

Drabbade fastighetsägare skall vara kontaktade av Polisen

 

 

24 januari 2016

 

Tunga lock - Mittåt!

 

Enligt ännnu obekräftade uppgifter har Renhållningen insett sitt misstag

angående utbyte av tunga avloppslock och avser skicka ut en rättelse till

fastighetsägare på Yngsjöstrand. Vi skall inte tvingas byta locken efter-

som kommunalt VA ligger nära i tiden.

 

Vi ser fram emot detta brev, och ett kommunalt avlopp till anständigt pris!

 

 

 

21 december 2015

 

VA-utbyggnaden - Frågor och svar

 

Ordförande Bo Hildingsson tog kontakt med C4 Teknik för att

få besked om läget i VA-frågan för Yngsjöstrand.

 

Här är frågorna och svaren:

 

Fråga 1: Var ligger ärendet idag?

 

Svar: Det pågår en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2015/727 "Att förtydliga verksamhetsområde" i förvaltningsrätten i Malmö (mål 11002-15). Beslutet behövs för fortsatt arbete med VA i området och laglighetsprövningen måste bli klar innan dess.

Fråga 2: Vem skall ta nästa steg i ärendet?

 

Svar: Kommunen, som innan den 29 januari ska skicka in sitt yttrande till målet ovan. Hur lång handläggningstiden sedan är kan vi inte svara på. Jag får hänvisa till förvaltningsrätten i Malmö.

Fråga 3: YSSF som är sakägare borde få information om vad som är gjort efter det att mark-och miljödomstolens återremitterade ärendet till

kommunen.

 

Svar: Det är ett domslut, så processen i mark- och miljödomstolen är färdig. Nu är det är en laglighetsprövning av ett kommunfullmäktigebeslut som prövas i förvaltningsrätten. Vi står självklart till tjänst om ni har frågor, men det kan tyvärr bli långa perioder då vi inte har ny information att bistå med.

 

Fråga 4: Vad gör kommunen för att snabba på processen och hur förbereder kommunen sig för att vara redo när/om klartecken för att påbörja anläggningsarbetet erhålles.

 

Svar: Vi kan inte snabba på processen för laglighetsprövning. För att komma vidare med huvudfrågan, dvs. VA-försörjning till Yngsjö Strand, så måste laglighetsprövningen bli klar och beslutet vinna laga kraft. När det är klart så innebär det i praktiken att vi står ungefär på samma ruta som när vi möttes på VA-mötet i Furuboda – med en genomförd projektering som ska upphandlas och sedan kan en VA-entreprenad påbörjas. Det finns tyvärr idag ingen information om när detta kan bli.

 

Mvh,

 

Henrik Wester | Informatör

C4 Teknik, Staben

Kristianstads kommun

 

 

 

 

21 januari 2016

 

Tunga lock - en ny prövning!

 

Som om det inte var nog med alla prövningar vi utsatts för rörande

den uppskjutna utbyggnaden av VA, har vi nu delgivits en ny pålaga:

 

I dagarna har vi som fastighetsägare fått ett brev från Renhållningen,

Kristianstads kommun, där man kräver att vi på egen bekostnad skall

byta lock på våra avloppsbrunnar. Åtgärdat före 1 juni 2016.

I annat fall väntar en tilläggsavgift på 1100:- vid varje tömningstillfälle!

 

Bakgrunden är arbetsmiljöskäl för de som tömmer brunnarna, vilket

vi naturligtvis respekterar, men det torde finnas enkla hjälpmedel som

löser problemet utan att man skall byta 350 lock på Yngsjöstrand.

 

Denna pålaga kommer man med i januari 2016, när locken till avlopps-

brunnarna egentligen skulle varit historia! VA-utbyggnaden skulle varit

klar och locken skulle aldrig mer behöva lyftas!

 

Omfattande protester hörs från våra medlemmar, och styrelsen kommer

att ta upp frågan om hur vi agerar på styrelsemöte i nästa vecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 december 2015

 

Stormen "Gorm" var skonsam mot oss

 

Stormen under den gångna helgen skakade om skogen ordentligt

med ställde inte till med någon större skada på Yngsjöstrandsområdet.

 

Vägarna blev naturligtvis fulla med nedskakade barr och småkvistar.

Undantagsvis har någon större gren eller talltopp snärtats av i blåsten.

 

Få var de soptunnor som stod upp på måndagen.

 

Stranden blev dock imponerande bred av det låga vattenstånd som

följde av de ihållande västvindarna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy av stranden - norrut Vy av stranden - söderut

 

3 november 2015

 

Vattenverket överklagar hos Mark & Miljödomstolen igen!

 

Det tycks vila en förbannelse över VA-projektet som hela tiden skjuts fram

i tiden samtidigt som VA-taxan riskerar stiga ytterligare.

 

Som vi kunde rapportera i början av juni månad har Kristianstads Kommun,

och C4 Teknik i synnerhet, jobbat hårt med att förtydliga de punkter i besluts-underlaget som överklagats hos Mark- o Miljödomstolen. Därefter har materialet

passerat genom alla nödvändiga beslutsinstanser inom kommunen

 

När materialet nu förtydligats, kommer ett nytt överklagande där man anser

att det ursprungliga beslutet var så otydligt att det inte gick att tolka och att

det därför inte finns något att förtydliga. Man anser att kommunen bör fatta

ett helt nytt beslut. (Kristianstadsbladet 23/10) Är det inte det man gjort?

 

VA-frågan tycks ha blivit ett "Moment 22" Till vilken och vems nytta?

 

30 oktober 2015

 

Inbrottssäsongen är här!

 

Statistiskt sett sker det flest bostadsinbrott i mörka november månad.

Som vanligt uppmanar vi alla att vara observanta samt notera och

dokumentera konstiga rörelser i vårt område.

 

Ännu har inga händelser rapporterats i området

 

Upplysningar om misstänkta händelser kan lämnas till polisen på 11414

men är det akut (pågående) ringer man förstås 112

 

Maila gärna även styrelsen upplysningsvis så att vi kan delge alla

information här på hemsidan

7 oktober 2015

 

Överspänning på elnätet - Är du berörd?

 

I samband med moderninsering av elnätet och nergrävning

av luftledningar har det skett en liten olycka i området.

 

Abonnenter på Ålvägen och Måsvägen fick tillfälligt lite för

hög spänning till sina fastigheter vilket kan ha skadat anslutna

apparater. Per Olofsson fick t ex skador på sin värmepump och

microugn. Kolla upp din anläggning om något skadats!

 

Eon ersätter eventuella skador som uppkommit på anslutna

apparater. Anmäl via Kundservice 020-22 24 24

 

6 oktober 2015

 

Bredbandutbyggnaden framskjuten

 

Tyvärr saknade vi fortfarande 17 intresseanmälningar för att

C4 Energi skulle ta med oss i 2016 års budget som läggs nu

 

Men ge inte upp! Fler intresseanmälningar är välkomna!

Anmäl på C4 Energis hemsida. Se länk nedan

 

25 augusti 2015

 

Bredbandsfiber snart?

 

Endast ett 20-tal intresseanmälningar saknas för att C4 Energi

kan tänka sig att sätt igång utbyggnaden! Har du anmält ditt intresse?

Intresseanmälan är INTE bindande!

 

 

19 juli 2015

 

Meningslös vandalisering!

 

Någon har roat sig med att hugga ner 3 träd och skada flera

på grönområdet mellan Abborrvägen och Braxenvägen.

Träden är avhuggna ca 1 m över marken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåden är utspridda mellan Fågelvägen och Saltsjöbadsvägen

 

Styrelsen tar gärna emot uppgifter om iakttagelser kring händelsen

 

 

13 juli 2015

 

Årsstämman lockade drygt 130

 

Som vanligt ställde medlemmarna upp mangrant på årsstämman.

 

Valberedningens förslag gillades av stämman, vilket inte innebar

några större förändringar än att två ledamöter byter arbetsuppgift

med varandra. Christina Håhus blir ordinarie styrelseledamot och

Peter Löfqvist blir ersättare.

 

VA-frågan är fortfarande högaktuell och styrelsen rapporterade om

läget. Många är oroliga för att anslutningstaxan skall höjas.

 

Två motioner hade inkommit till årsstämman: Önskemål om 2 park-

bänkar längs huvudgatorna (Fågelvägen och Rönnows väg), samt

önskemål om renovering av grillplatser vid stranden. Parkbänkarna

vann gehör på stämman, medan grillplatserna ogillades. De senare

är f ö belägna på Yngsjö Byalags mark (strandmark)

 

Styrelsen fick lovord och en applåd för sitt arbete under året.

Protokoll från stämman

 

Några bilder från årsstämman:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 juli 2015

 

Årsstämma 2015 på Kastanjelund

söndag 12/7 kl 10.00 - Välkomna!

 

 

 

 

10 juni 2015

 

Styrelsen träffade kommunen angående VA

 

4 representanter för styrelsen träffade Kristianstads kommun för att försöka

påskynda processen med VA-utbyggnaden och diskutera utdebiteringen.

 

Med Tekniska nämndens ordförande Sven Nilsson (C) i spetsen ställde

Kristianstads Kommun upp med allt från VA-strateg till jurist. Det var ett

bra möte där Sven Nilsson öppet bad om ursäkt för de felsteg som låg inom

kommunens ansvar. Båda parter var överens om att nu blicka framåt och

försöka genomföra VA-projektet på bästa sätt och så fort som möjligt.

 

Arbetet med att rätta de dokument som Mark o Miljödomstolen underkände

är i princip redan klart. Det som väntar nu är den politiska beslutsprocessen.

Även om ändringarna i dokumenten är små, måste processen fullföljas som

om det vore ett nytt ärende. Annars kan nya överklaganden åter äventyra

genomförandet - och det är ju varken vi eller kommunen intresserade av.

 

Att överklaga är en demokratisk rättighet om man tycker att något är felaktigt.

Men det kan också få negativa konsekvenser för många, som i detta fall:

VA-utbyggnaden blir fördröjd vilket betyder att ändringen av detaljplanen

inte kan genomföras. Upphandlingen av avloppspumpar hinner gå ut i tiden

och måste göras om. Det kan i sin tur leda till att en del av projekteringen

måste göras om. Anslutningsavgiften riskerar också att stiga ytterligare.

 

Vårt område har under resans gång bytt plats i turodningen. Nu riskerar VA-

avgiften att höjas igen p g a det faktum att vi är sista etappen i kustområdet.

Föreningen anser att det är helt orimligt om så sker.

 

Mötet med kommunen genomfördes i en positiv ton och med ett konstruktivt

meningsutbyte. Alla tänkbara förslag att komma vidare diskuterades, och

kommunen tog tacksamt emot flera inspel som behöver kollas / prövas.

 

Samfällighetsföreningens delaktighet i VA-projektet är nu klargjord, och

parterna överens om att upprätthålla täta kontakter i fortsättningen

 

 

Incheckning till Årsstämma 2015

 

Avslutning med Kaffekalas

16 maj 2015

 

Vårstädardagen lockade många

 

Drygt 80 personer hade hörsammat kallelsen till vårstädardagen

Ett tecken på den goda sammanhållning vi har i området!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 maj 2015

 

VA-utbyggnaden uppskjuten till 2017 / 2018

Styrelsen tillskriver Kristianstads Kommun

 

Ni har alla fått brev från kommunen om att VA-utbyggnaden

avses skjutas upp till 2017 / 2018 efter bakläxa från Mark o Miljö-

domstolen. Ärendet har misskötts anser föreningen

 

Nu tillskriver styrelsen kommunens politiker och tjänstemän

och kräver ett möte för att påskynda processen. Läs brevet

 

 

MER INFO PÅ VÅRSTÄDARDAGEN 16/5!

 

30 april 2015

 

Du missar väl inte vårstädardagen den 16 maj!

 

Vi träffas kl 09:00 i korsningen Ålvägen / Rönnows väg för ett par timmars trevlig samvaro och enkelt städarbete i skogen. Alla kan delta på något vis!

Arbetet belönas med grillad korv och tillbehör

 

Vår ordförande, Bo Hildingsson kommer även att lämna senaste

information i den segdragna processen med VA-utbyggnaden

 

Anmäl gärna din medverkan senast 13/5 till vår sekreterare Bengt Ring

044-232950 eller med ett mail till adressen jagkommer@yngsjostrand.se

så att vi kan beräkna mat och dryck.

 

VÄLKOMNA!

 

25 april 2015

 

YNGSJÖHALLEN öppen igen efter vinterstängningen!

Öppettider som gäller för närvarande:

 

Måndag- Fredag 09-18 Lördag 09-14 Söndagar Stängt

 

17 april 2015

 

Mark & Miljödomstolen stoppar VA-utbyggnaden!!

 

Läs mer på kommunens hemsida

 

17 april 2015

 

Hemsidan byter teknik, därför lite struligt just nu

 

Men eftersom det kommer mycket information angående VA-frågan just nu, väljer jag att köra en provisorisk sida.

 

All tidigare information hittar ni genom att klicka på

länken "Till gamla hemsidan" ovan.

 

 

Ordförande Bo Hildingsson hälsade alla välkomna och lämnade sedan senaste information angående VA-projektet. Representanter för styrelsen

skall träffa Kristianstads Kommun den 5 juni för att resonera om det upp-komna läget.

 

Styrelsen fick motta ett tack och en spontan applåd för det arbete man

lägger ner i denna viktiga fråga.

Christina Håhus berättade

om bredbandsutbyggnaden.

 

Nu saknas endast 25 intresseanmälningar för att spaden skall sättas i jorden.

 

OBS! Intresseanmälning

är INTE bindande.

Några av medlemmarna

som ställde upp och städade skogen och stranden.

 

 

"Skogsarbetare" på gång!

Trevligt sällskap, lagom väder och gratis gym

 

Vad mer kan man begära?

 

 

 

 

Jo, en korv förstås!

20 decemer 2016

 

Bredbandspriset stiger efter årsskiftet

Det är hög tid om du vill beställa fiberanslutning till aktuellt pris

Efter årsskiftet stiger priset med 1000:-. Se C4 Energis hemsida

för aktuella prisalternativ och beställningsinstruktioner.