yngsjostrand.com

 

Yngsjöstrands Samfällighetsförening

Maila synpunkter, förslag och ideer till styrelsen på adressen:

  styrelsen@yngsjostrand.se

 

Styrelsen 2018

 

23 november 2018

 

FRÅGOR från YSSF och SVAR från C4 Teknik

Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening har skickat ett antal frågor till Kommunen som vi nu fått svar på och som redovisas nedan. Frågorna har inkommit från fastighetsägare i vårt område. Enligt vår åsikt är det inte i alla delar fullödiga svar, men vi fortsätter att arbeta för att föreningen ska vara så uppdaterad som möjligt.

 

Vi vill också ha sagt att de som känner oro för själva arbetet med våra VA- och fiberanslutningar, kan känna sig lugna. Entreprenören kommer att kontakta er då det gäller anslutningen och ni kan när som helst kontakta kommunens projektledare för att få ett personligt besök på er fastighet. Skriv ett mail till kommun@kristianstad.se och skriv ”Medborgarcenter” i ”Ämne” så kommer det rätt. Det går narurligtvis också att ringa: 044-13 50 00

Inledningen i vårt brev till kommunen:

Informationsmötena gav en bra bild av VA-projektet men de individuella frågorna borde kommit som avslutning istället för mitt i mötet.

 

Fastighetsägarna i Yngsjöstrand är nöjda med att kommunen nu påbörjar VA-projektet och att det gick att få en överenskommelse med Yngsjöstrands Vattenverk. Det stora engagemang som fastighetsägarna har visar betydelsen av att området snarast kan byggas ut med kommunalt VA och därmed få nya byggrätter.

 

P.g.a. att VA-projektet och ny detaljplan (som skulle varit klar 2015) försenats är det mycket angeläget att området kan utvecklas i likhet med de övriga områdena. Att behöva vänta i flera år upplevs som en mycket lång tid för den som står i begrepp att göra en om- till- eller nybyggnad. Det finns många besvärande exempel på olägenheter som drabbat fastighetsägare i området. Se vidare FRÅGA 1.

 

 

FRÅGA 1: Vad händer med kustplanen nu? Vi har blivit lovade av politiker och tjänstemän på kommunen (S. Modig) vid tidigare möten, att detaljplanen skulle ligga klar sex månader innan förbindelsepunkt meddelas fastighetsägarna. Detta för att kunna planera och söka bygglov.

Svar: Beskedet vi har fått är att detaljplanearbetet längs den resterande delen av kusten avvaktar regeringens beslut i kommunens överklagan av Länsstyrelsens beslut att inte godkänna detaljplanen för Furuboda-området. För besked i löftesgivanden så får vi hänvisa er till den som gett er de eventuella löftena.

Svar från Sonny Modig, ordf i Byggnadsnämnden: Detaljplanen för Södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet i Yngsjö godkändes av byggnadsnämnden för antagande 31 oktober 2017 och antogs av kommunfullmäktige 16 januari 2018. Planen upphävdes av länsstyrelsen den 21 april 2018, med hänvisning till bla länsstyrelsens bedömning av översvämningsproblematiken i området.

Kommunen har genom kommunstyrelsen överklagat länsstyrelsens beslut (KS paragraf 148, Änr KS 2010/32). Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga på kommunen.

Kommunen har för sin del fullföljt ärendet på avsett och utlovat sätt. Avgörandet ligger nu hos regeringen.

 

FRÅGA 2: När avser kommunen att komma med en detaljerad tidsplan? Det är av stor betydelse att den presenteras snarast för att fastighetsägarna ska kunna planera olika byggnationer.

Svar: Så snart vi har spikat den. Det kommer att göras i samråd med entreprenören, efter upphandling och tilldelning (enligt lagen om offentlig upphandling). Detta förväntar vi oss att kunna göra i januari 2019 om inget oförutsett inträffar.

 

FRÅGA 3: Varför har projektet blivit indelat i två etapper trots att vi tidigare blivit lovade att hela området skulle vara klart maj 2020 i en etapp? Enligt den nya tidsplanen är hela projektet klart först hösten 2020.

Svar: Etapperna är snarare ett upplägg för att kunna ge er boende en uppfattning om när debiteringen kommer att ske för de enskilda fastigheterna. Det är också av upphandlingstekniska skäl. I praktiken blir det en mer flytande övergång mellan etapperna, men för tydlighetens skull har vi valt att kommunicera det som två etapper. Maj 2020 har vi ingen kännedom om var den tidsangivelsen kommer ifrån.

 

FRÅGA 4: Varför har informationen om den extra avgiften på 10 800 kr/hus inte nämnts tidigare? Jfr fiberanslutning som inte kostar extra om man har två hus såvida man inte vill ha två abonnemang. Har denna avgift tillämpats på övriga områden i kustplanen?

Svar: Detta är enligt Svenskt vattens basförslag och taxan ska spegla kostnader för oss att bygga ut och nyttan för abonnenten. Fiber är inte styrt av vattentjänstlagen, så jämförelsen kan inte göras på samma sätt. Informationsmötet hölls för att just klargöra hela informationsbilden. Vilket tillfälle som utgör ”tidigare” förstår vi inte vad som avses.

Kompletterande svar från YSSF: Efter ytterligare kontakt med kommunen framgår det att den verkliga kostnaden är 13 500 kr/extra hus på tomten. Den tidigare uppgiva kostnaden var exkl moms.

 

FRÅGA 5: Vad menar kommunen med ”nytta” där en vattenmätare till två hus eller flera ökar kostnaderna för fastighetsägaren?

Svar: Finns två byggnader, så anses man ha högre nytta av vattentjänsterna än om man har en byggnad på sin tomt. Eftersom taxan ska spegla nyttan – utöver kostnadsbilden för kommunen – så finns parametern.

 

FRÅGA 6: Vilka årliga kostnader får den fastighetsägare som har mer än ett hus på tomten, om VA ska dras in i alla byggnader?

Svar: Skillnaden i brukningsavgift mellan att ha ett eller två hus på tomten är 405 kr/år.

 

FRÅGA 7: Vad skall det vara för säkring och kabel till LTA-pumpen?

Svar: Säkring 3 x 10 A. Kabelarea > 2,5 mm². Hushållen kommer att förses med installationsanvisningar vid senare tillfälle.

 

FRÅGA 8: Vilket tryck kommer vattnet att hålla?

Svar: I Åhus är målbilden att vattentrycket ska vara cirka 3,5 – 4 bar vid anslutningspunkterna till abonnenterna. Detta är dock inget lagkrav och trycket i kranen beror på uttaget i ledningssystemet, tomtens topografi och byggnadens höjd.

 

FRÅGA 9: Om vattenmätaren fjärravläses, varför måste den då kunna hissas upp om den sitter i en brunn?

Svar: För att den vid servicetillfällen ska kunna servas i en acceptabel arbetsmiljö.

 

FRÅGA 10: Har kommunen olika nivåer då det gäller frostfritt djup för dricksvatten resp. avloppsvatten?

Svar: Nej. Kommunens räknar – 1,20 meter som frostfritt.

Kompletterande svar från YSSF: 1,20 meter som frostfritt gäller vattenledningen.

Avloppsledningen skall ligga med fall från huset ut till LTA pumpen. Elkabel och fiber skall ligga nedgrävd med minst 55 cm skyddande jord ovanför.

 

7 november 2018

 

Frågor och svar VA utbyggnaden.

 

Styrelsen har sammanställt de frågor som uppkommit i samband med kommunens VA-/fiberinformation. En del frågor skickar vi vidare till kommunen och återkommer med svar på hemsidan. Övriga frågor som vi finner redan besvarade redovisas nedan.

 

•Den fastighetsägare som vill diskutera inkommande vatten och placering av LTA-pumpen ska vända sig till C4 Teknik. Maila Medborgarcenter, e-postadress: kommun@kristianstad.se Skriv ”Medborgarcenter i "Ämne" så kommer E-posten rätt och representant från kommunen kontaktar dig och kommer ut på plats och ni får möjlighet att reda ut eventuella oklarheter

 

•Man kan förlägga avloppsledning, vattenledning, elkabel till LTA-pumpen och fiber i samma schakt efter samråd med den anlitade entreprenören

 

•Vattenledningen ska ligga på frostfritt djup. Kommunen rekommenderar 1.20 m vilket de gamla ledningarna troligen inte ligger på

•Om den gamla vattenledningen och kopplingarna tål det tryck som vi kommer att få så kan de behållas. Samråd med entreprenören rekommenderas

 

•Vattenmätaren måste placeras i ett lämpligt frostfritt utrymme (inomhus eller i brunn) enligt kommunens rekommendationer

 

•Den gamla avloppsanläggningen bör fyllas igen alt. tas bort efter den sista tömningen

 

•Under grävningsarbetena kommer det att finnas alternativa vägar att ta sig fram på

 

•Kommunen lovar att alla fastighetsägarna kommer att ha tillgång till vatten under hela utbyggnadstiden

 

•Kommunen kommer att skicka ut vad anläggningsavgiften blir till resp. fastighetsägare före årsskiftet 2018/2019

 

•Det är endast en avgift för fiberanslutning till resp. fastighet (om man vill ha fiber i mer än ett hus på fastigheten) så länge det inte ska vara mer än ett abonnemang. Telarco kommer att kontakta de fastighetsägare som beställt grävning till fastigheten. Grävning mellan två hus bekostas av fastighetsägaren. Mer information finns på https://www.direktronik.se/kunskapsbanken/natverk/dra-natverkskabel-utomhus/

 

3 november 2018

 

Tjuvar i faggorna!

 

Det har i vårt område skett några inbrott de senastedagarna. Bl.a. har cyklar och högtryckstvättar försvunnit.

 

Var uppmärksam på bilar och andra som rör sig i området.

 

Anteckna bilnummer, modell och tidpunkt om du misstänker oärliga avsikter.

 

Är det pågående inbrott eller har inbrott skett, kontakta polisen på telefon 112 eller 11414.

3 november 2018

 

Frågor om VA utbyggnaden

 

Styrelsen i Yngsjöstrands Samfällighetsförening har varit representerade på de båda informationsmötena som hållits av kommunen angående VA och fiber i vårt område.

För att klargöra vissa frågor kommer vi att sammanställa ett frågebatteri till kommunens representanter.

Detta kommer att skickas från oss vecka 45 och efter att vi har fått svar på våra frågor kommer de att redovisas på vår hemsida.

 

Fastighetsägare med specifika frågor får ta direktkontakt med kommunen angående sina frågor.

25 oktober 2018

 

Informationsmöte Kommunalt VA

 

Igår kväll var det första av 2 informationsmöte som kommunen håller inför utbyggnaden av kommunalt VA. Se presentationen som finns på kommunens hemsida via länken ovan.

Bl.a. framkom att man planerar för att projektet skall vara klart i slutet av 2020 och att det troligen blir uppdelat i 2 etapper. Vattenverket kommer att leverera vatten fram till alla är inkopplade.

Kommunen har inga planerade höjningar av anslutningsavgiften för 2019 eller 2020.

Mer info uppdateras löpande här och på kommunens projektsida.

4 Oktober 2018

 

Inbjudan informationsmöte kommunalt VA

 

Kommunen bjuder in till informationsmöte 24 & 29 oktober angående utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Yngsjöstrand.

Mötena kommer att hållas på Rådhuset i Kristianstad mellan kl. 18 och 20.

Alla fastighetsägare kommer att få en personlig kallelse.

Den 24:e är det fastighetsägarna i den västra delen som är kallade och den 29:e är det fatighetsägarna i den östra delens tur.

Har man förhinder kan man komma den andra informationsdagen.

 

Mer information finns i kommunens inbjudan som finns här

22 Augusti 2018

 

Klargörande angående vattenförsörjningen.

Kommunen tar över ansvaret för försörjningen av vattnet efter 2019-12-31.

Ett informationsmöte kommer att hållas i september/oktober 2018.

Det finns ingen anledning i nuläget att stressa denna fråga.

 

Vi uppdaterar hemsidan allt eftersom det kommer information.

Ni kan även följa projektet på kommunens hemsida som ni hittar här.

 

Hälsningar Styrelsen

18 Augusti 2018

 

Taggen.

 

När det gäller Taggen så är det ett projekt som har pågått och diskuterats sedan 2011. Myndigheterna gav tillstånd 2015 att bygga 83 st, 170 meter höga vindkraftverk i Hanöbukten. Det som är aktuellt nu är en omprövning av tillståndet att istället bygga ca hälften så många vindkraftverk, men 220 m höga.

Det har aldrig framlagts någon motion från medlemmarna att Yngsjöstrands Samfällighetsförening(YSSF) skulle engagera sig i frågan och därför har vi avstått att ta upp det.

Man skall vara medveten om att det finns både medlemmar som är för en vindkraftspark och de som är emot. Därför håller vi oss neutrala i frågan.

Vi hänvisar istället till de intresseorganisationer som finns samt att var och en har rätt att själva agera.

18 Augusti 2018

 

Uppsägning av vattenavtal.

 

Vattenverket har skickat ut uppsägning av vattenleveransen fr.o.m. 2019-12-31.

Det är så länge som Vattenverket har förbundit sig att leverera vatten till oss enligt deras avtal med kommunen.

 

Därefter är det kommunens ansvar att leverera vatten.

Enligt den planering som finns skall kommunen ha kopplat in vatten innan 2019-12-31.

Ytterligare information kommer på de informationsmöte som kommunen kommer att hålla under hösten.

17 Juli 2018

 

Eldningsförbud! Fortfarande mycket stor brandfara.

 

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

- använda engångsgrill

- använda stormkök

- göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)

- elda eller grilla utomhus på campingplatser eller på egen tomtmark.

 

17 Juli 2018

 

Fiberpriser

De som har tecknat fiberavtal innan 1/1 2017 har kvar de priser som gällde då enligt C4 Energi.

Efter 1/1 2017 gäller aktuella priser.

-Pris komplett installation 18.900:-

-Pris anslutning till tomtgräns 15.500:-

-Håltagning husfasad, prel 500:-

 

 

17 Juli 2018

 

Årsstämma 2018 genomförd

 

Föreningens årsstämma samlade ca 180 deltagare, vilket var ett nytt rekorddeltagande.

Det blev omval på samtliga poster till styrelsen, och när det gäller VA-frågan informerades om aktuellt läge. Kommunen har lovat att alla skall ha kommunalt VA i maj 2020.

Efter stämman bjöd föreningen på kaffe och nybakade wienerbröd.

Stämmoprotokoll

sida 1 sida 2 sida 3

6 juli 2018

 

ORIENTERINGSTAVLA NEDKÖRD

Tavlan som står längs ner på Rönnows väg mot stranden är nerkörd.

Är det någon som har information om händelsen så får ni gärna höra av er till styrelsen.

26 juni 2018

 

NYTT OM VA OCH FIBER

 

Kommunen har kommit till en uppgörelse med Vattenverkets ägare så att kommunalt VA och fiber kan kopplas in i vårt område.

Det beräknas vara klart i maj 2020.

Beträffande utökade byggrätter så har vi inte fått någon tidsplan men den som går i byggtankar kan med fördel vända sig till kommunen med sina frågor.

I slutet av september eller i början på oktober kommer representanter från kommunen för att hålla ett möte för våra medlemmar i frågorna VA, fiber och utökade byggrätter. Vi återkommer med tid och plats.

Mer information kommer som vanligt på vårt årsmöte den 8 juli kl 10.00 på Rökeriet!

Väl mött!

18 juni 2018

 

Stölder i trädgårdar!

 

Var observanta! Det har förekommit stölder i trädgårdar i området de senaste dagarna.

09 Juni 2018

 

Välkomna till årsstämma i

 

Yngsjöstrands Samfällighetsförening

 

Söndagen 8 juli kl. 10.00

 

på Rökeriet mellan Åhus och Yngsjö,

 

Yngsjövägen 226

 

De senaste årens stora intresse för årsstämman gör att vi i år har bokat en ännu större lokal.

Dagordning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag kommer presenteras här några veckor innan stämman.

 

 

Dagordning Verksamhetsberättelse Valberedningens förslag

18 maj 2018

 

Stor uppslutning på vårstädardagen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var stor uppslutning på vår traditionsenliga vårstädardag med över 90 deltagare. Efter kort information från ordf. Bo Hildingsson delades arbetsuppgifterna ut. I år var det stort fokus på att samla ihop alla de grenar som har trillat ner längs vägar och på grönområdena. Dagen avslutades som vanligt med korvgrillning.

Styrelsen vill passa på att tacka alla för en god insatts!

19 april 2018

 

 

Välkommen på Vårstädardagen lördag 12 maj!

 

Vi ses i korsningen Rönnows Väg/Ålvägen kl 09.00!

 

 

Det är dags för årets stora sociala träff på Yngsjöstrand!

 

Vi hjälps åt och snyggar till i skogen, längs vägarna och på stranden efter vintern härjningar. Samla grenar i högar. Var och en arbetar efter sin förmåga.

 

Vi brukar vara klara efter några timmar. Då vankas det korv från grillen,

dricka och eftersnack därtill.

 

Missa inte möjligheten att träffa nya och gamla grannar under trevlig former!

 

Anmälan krävs för att rätt mängd korv och dryck kan införskaffas:

 

Maila till jagkommer@yngsostrand.se (ange antal personer)

 

Eller ring Bengt Ring på 0705-232924

3 april 2018

 

Nedfallna träd och grenar

 

Styrelsen vill påminna att det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om de grenar och träd som har fallit ner och som har ståt på tomtmark. Det är inte tillåtet att lägga ris och grenar på vägmark eller på grönområde.

1 april 2018

 

Varning för träd som knäcks!

 

Dagens snöfall med tung blötsnö gör att flera grenar har knäckts och ramlat ner. Tänk på att parkera bilar, mm. så att de inte skadas av nedfallande grenar. Var observanta om ni är ute så att ni inte får grenar på er!

29 mars 2018

 

Glad Påsk!

 

Önskar styrelsen

11 Februari 2018

 

VA och fiber i vårt område

Tre ledamöter ur styrelsen har haft möte med förvaltningschefen Bengt Olsson samt politikern Sven Nilsson (C). Vi har ett starkt stöd från dem men Kommunen (C4 Teknik) och Lantmäteriet är inte överens om det finns ytterligare åtaganden som Kommunen måste uppfylla innan man kan gå vidare med vårt ärende om ledningsrätt för VA och fiber. Styrelsen återkommer med ytterligare information så snart vi vet mer.

 

24 Januari 2018

 

Möte på Lantmäteriet

 

Styrelsen har tillsammans med ett antal fastighetsägare och Vattenverkets advokat varit på möte hos Lantmäteriet tillsammans med C4 Energi och C4 Teknik. Mötet var ett förberedande sammanträde gällande ledningsrätten att gräva för fiber och VA i vårt område. Eftersom ytterligare kompletteringar behöver göras i ärendet så kommer ett nytt sammanträde att äga rum inom kort. Representanter från styrelsen kommer också att träffa kommunrepresentant under vecka 5. Ärendet är prioriterat och ska beslutas senast 28/3 2018. Det som i dagsläget är klarlagt är att det troligen tar längre tid än vi hoppats på innan vi har fiber och VA i området. Lantmäteriförrättaren kommer att ge alla fastighetsägare behörighet att kunna följa ärendet på webben men det går alltid att ringa direkt och få handlingar från Lantmäteriet.

Kontaktperson är:

Lovisa Lindqvist

Förrättningslantmätare

Lantmäteriet, Fastighetsbildning

801 82 Gävle

Besöksadress: Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö

E-post: lovisa.lindqvist@lm.se

Tel.: 040-660 80 22

www.lantmateriet.se

4 Januari 2018

 

Fiber och VA

Yngsjöstrands Samfällighetsförening har fått en inbjudan från Lantmäteriet att deltaga i ett sammanträde den 22 januari 2018 kl 10.00 på Statliga lantmäteriets kontor i Kristianstad.

Adress: Residensgatan 1, 291 31 kristianstad

Sammanträdet kommer att behandla:

-Information om Lantmäteriet och förrättningsprocessen

-Ansökan:

Bildande av ledningsrätt för elektronisk kommunikation, kanalisation. Sökande är C4 Elnät AB

Bildandet av ledningsrätt för vatten-och avloppsledning. Sökanden är Kristianstads kommun

Vid sammanträdet kommer Yngsjöstrands samfällighetsförening representeras av:

V. ordf. Christina Håhus

Sekreterare Bengt Ring

Kassör Lisbeth Skottke

Ledamot Peter Nygren

 

Alla fastighetsägare i Yngsjöstrands samfällighetsförening är välkomna att deltaga i sammanträdet men anmälan bör göras!!

 

Information om ärendet publiceras löpande på Lantmäteriets e-tjänst ”Mina fastighetsärenden”

www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Mina-fastighetsarenden/

alternativt kan du kontakta förrättningsassistent Kamila Ziemecka tel 0431 142 16, så kan du få dokumenten med vanlig post eller e-post

31 December 2017

 

Inbrottstider!

Var uppmärksam på bilar och andra som rör sig i området.

Vi har varit relativt förskonade för inbrott hittills.

Det har i vårt område observerats en polskregistrerad, mörk VAN där förarna betett sig underligt så var observanta, tag bilnummer och meddela gärna om ni ser något som verkar vara ett avvikande beteende.

Anteckna bilnummer, modell och tidpunkt om du misstänker oärliga avsikter.

Är det pågående inbrott eller har inbrott skett, kontakta polisen på telefon 112 eller 11414.

Styrelsen önskar er ett Gott Nytt År!

13 November 2017

 

Inget prövningstillstånd

 

Högsta Förvaltningsdomstolen beviljade inte Yngsjö Vattenverk prövningstillstånd i sitt överklagande av Kammarrättens beslut.

Det innebär att kommunen kan gå vidare i VA projektet med att ansöka om ledningsrätt för både fiber och VA. Vi återkommer när det händer något i ärendet.

 

26 Juli 2017

 

Rättelse Anslutningsavgift VA

 

Efter en dubbelkoll med C4 teknik så skall de anslutningsavgifter för VA som redovisades på årsstämman revideras. Vi kommer att få en reducerad avgiftsskyldighet, då vi endast får vatten och avlopp, ej dagvatten.

 

De avgifter som gäller fr o m 2017-01-01 är:

800 m² 93.900 kr

1500 m² 113.500 kr

2200 m² 133.100 kr

 

Fortfarande gäller att det är en stor risk för att kostnaden stiger för varje år.

26 Juli 2017

 

Årsstämma 2017 genomförd

Föreningens årsstämma samlade ca 160-talet deltagare, vilket var ett nytt rekorddeltagande. Det bjöds inte på några överraskningar:

Omval på samtliga poster till styrelsen, och när det gäller VA-frågan är det fortfarande ett låst läge med återkommande överklaganden. Efter stämman bjöd föreningen på kaffe och nybakade wienerbröd.

 

Se stämmoprotokollet här

 

 

 

2 Juli 2017

 

Yngsjö Open i golf 2017

 

Måndagen den 10 juli spelar vi Yngsjö Open i golf.

Alla golfspelare som bor i Yngsjö på sommaren eller permanent är hjärtligt välkomna att delta.

I år spelar vi på Kristianstads golfklubb, Åhus Västra.

 

För mer info se här.

 

18 Juni 2017

 

Välkomna på årsstämma i

Yngsjöstrands Samfällighetförening

Söndagen 9 juli kl. 10.00

på Rökeriet mellan Åhus och Yngsjö,

Yngsjövägen 226

 

Dagordning Verksamhetsberättelse Valberedningens förslag

 

 

20 maj 2017

 

Kommunen fick rätt i VA-tvisten !

 

Skall det äntligen vara slut på överklaganden i frågan om vårt planerade kommunala VA?

 

Kammarrätten har nu avslagit det senaste överklagande som förhindrat

både VA- och Fiberutbyggnaden i området. Även detaljplanen med utökade byggrätter har försenats med mer än ett år. Läs mer nedan om ärendet (21 februari)

 

Kristianstads kommun har sagt sig vara beredda att "sätta spaden i marken"

direkt om överklagandet inte vann gehör i Kammarrätten. Där är vi nu!

 

Nu ser vi fram emot både VA , fiber och byggrätter!

 

6 april 2017

 

Välkommen på Vårstädardagen lördag 29 april!

 

Vi ses i korsningen Rönnows Väg / Ålvägen kl 09.00 !

 

Det är dags för årets stora sociala träff på Yngsjöstrand!

Vi hjälps åt och snyggar till i skogen, längs vägarna och på stranden efter

vintern härjningar. Var och en arbetar efter sin förmåga.

 

Vi brukar vara klara efter någon timme. Då vankas det korv från grillen,

dricka och eftersnack därtill.

 

Missa inte möjligheten att träffa nya och gamla grannar under trevlig former!

Anmälan krävs för att rätt mängd korv och dryck kan införskaffas:

 

Maila till jagkommer@yngsostrand.se (ange antal personer)

 

Eller ring Bengt Ring på 0705-232924

16 mars 2017

 

Byte av tunga brunnslock berör inte oss!

 

Under 2016 fick vi meddelande från Renhållningen att alla tunga cementlock till enskilda avloppsbrunnar måste bytas. Annars skulle man påföras tilläggsavgift

 

Efter styrelsens agerande lämnade Renhållningen generell dispens för

oss på Yngsjöstrand, eftersom det är planerat kommunalt avlopp i närtid.

Anledningen till att det inte är genomfört är de överklaganden som ni kan

läsa om nedan.

 

Nyligen skickade Renhållningen ut ny information, och av den kunde man

få uppfattningen att de tunga locken trots allt skulle bytas. Men så är det inte!

 

Vi på Yngsjöstrand omfattas inte av kravet på byte av lock

 

21 februari 2017

 

Efter en tid med få nyheter på hemsidan kommer här en sammanfattning

av läget rörande både VA-utbyggnaden och Fiberanslutning:

 

Kommunalt vatten och avlopp

 

Vårt område, Yngsjöstrand, skulle enligt den ursprungliga planen haft

kommunalt vatten och avlopp klart 2015.

 

På grund av formella fel av kommunen och överklaganden av markägaren,

har planeringen fördröjts. Det senaste överklagandet har under 2016 be-

handlats av Förvaltningsrätten.

 

Utslaget kom före jul och gav kommunen rätt, vilket skulle innebära att

kommunen kunde fortsätta planeringen, men på sista dagen för över-

klagande inkom tre överklaganden till Kammarrätten.

 

Det är Yngsjöstrands vattenverk (VV) samt medlemmarna Jan Jeppsson

(ägare till VV) och dennes hustru May Jeppsson.

 

För att Kammarrätten skall ta upp överklagandena erfordras prövningstillstånd. Kommunen hoppas få besked om prövningstillstånd i närtid, förhoppningsvis under första kvartalet 2017.

 

Om Kammarrätten inte ger prövningstillstånd är kommunen beredd att direkt fortsätta planeringen, men om Kammarrätten ger prövningstillstånd kommer det att ta tid innan ärendet avgörs. Alla överklaganden beror på att kommunen och

VV inte kommer överens i ersättningsfrågan.

 

Vårt område är det sista längs kusten som inte fått kommunalt VA och därmed inga utökade byggrätter till 140 + 40 kvm. Fördröjningen medför svårigheter för våra medlemmar att modernisera sitt boende och att använda oss av fiber för en moderna tillvaro i vårt område.

 

Dessutom är en negativ miljöpåverkan överhängande om vi under en lägre tid tvingas använda de gamla avloppsystemen.

 

Styrelsen arbetar ständigt och aktivt för att påskynda processen som tyvärr

dragit ut på tiden. Vi hoppas på en snar lösning så att vi kommer ur den låsta positionen som råder för tillfället.

 

Fiberutbyggnad

 

Kommunen (C4 Energi) planerade att gräva ner fiber i västra delen av vårt

område hösten 2016.

 

På grund av att Yngsjöstrands vattenverk, som äger grönområden och vägmark, inte gav ledningsrätt så kunde arbetet inte påbörjas.

 

Kommunen planerar att när Kammarrätten avgjort ärendet söka ledningsrätt för både VA och fiber samtidigt genom en lantmäteriförrättning.

 

Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

 

 

22 december 2016

 

God Jul och Gott Nytt år!

 

önskar

 

Styrelsen

 

för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

Hösten 2016

 

Glasskärvor i sanden

 

Det är verkligen otrevligt med krossat glas i sanden oavsett tid på året.

 

Nyligen påträffade en av våra medlemmar glasskärvor i en av "groparna"

ovan stranden, mellan fiskebodarna.

 

Vi kan bara uppmana alla som påträffar glaskross att försöka samla upp

det och ta bort det innan människa eller djur skadas.

 

21 oktober 2016

 

Ny VA-taxa antagen!

 

På kommunfullmäktigemötet 18 oktober klubbades nya VA-taxorna igenom.

 

Vi har redan fått de nya anläggningsavgifterna från kommunen avseende

de tre olika storlekar på tomter som vi tidigare använt som exempel.

 

De nya avgifterna gäller fr o m 2017-01-01.

 

Anläggningsavgift VA 2016 (nuvarande) 2017

 

800 m² 96.896 kr 93.900 kr

 

1500 m² 110.607 kr 113.500 kr

 

2200 m² 124.317 kr 133.100 kr

 

Således måttliga höjningar - men å andra sidan kommer taxan sannolikt revideras

årligen i fortsättningen.

 

Nu gäller det att VA-projektet kommer igång innan priset hinner stiga ännu mer!

 

 

20 oktober 2016

 

Bredbandsutbyggnaden försenas

 

C4 Energi meddelar att bredbandsutbyggnaden inte kommit igång enligt plan

 

Läs mer på C4 Energis hemsida

6 augusti 2016

 

Förlängd anmälningstid för bredband!

 

C4 Energi förlänger sista datum för beställning till 21 augusti

 

Samtidigt meddelar man att utbyggnaden nu skall påbörjas i slutet

av 2016 i Yngsjöstrand, Furuboda Nyehusen samt Yngsjö Havsbad

 

10 juli 2016

 

På alla vägar i Yngsjöstrandsområdet gäller

högsta fordonshastighet 30 km/tim!

 

ALLTID - Dygnet runt, året runt Vi måste hjälpas åt att efterleva detta!

 

Det finns inga speciella gångbanor, så vägarna används även av fotgängare

 

Det innebär att bilister måste hålla hastigheten och vara speciellt alerta när

man passerar fotgängare. Barn och husdjur kan plötsligt korsa vägen.

 

Men försiktigheten måste ömsesidig! Fotgängare måste också respektera att

vägarna är avsedda för biltrafik. Visa tydligt att ni uppfattat annalkande fordon.

Kliv tillfälligt av vägbanan för säkerhets skull om det behövs

 

Visa ömsesidig hänsyn och vänlighet i trafiken!

10 juli 2016

 

Årsstämma 2016 genomförd

 

Föreningens årsstämma samlade 100-talet deltagare, vilket var långt från

något rekorddeltagande. Men det bjöds heller inte några större överraskningar:

 

Omval på samtliga poster till styrelsen, och när det gäller VA-frågan är det fortfarande ett låst läge med återkommande överklaganden.

 

Den stora snackisen blev däremot hastigheterna på våra enskilda vägar

Flera medlemmar vädjade om hänsyn i trafiken efter att ha upplevt incidenter

knutna till för höga hastigheter.

 

Läs mer om detta ovan!

 

26 juni 2016

 

Årsstämma söndagen 10 juli

kl 10.00 på Kastanjelund

 

Välkomna på årsstämma i Yngsjöstrands Samfällighetförening

 

Aktuella handlingar inför stämman:

 

26 juni 2016

 

Yngsjö Open i Golf 27 juli

I år spelas tävlingen på Degeberga-Widtsköfle golfbana

 

Läs allt om tävlingen här

24 juni 2016

 

Eldningsförbud!

Huxflux införde räddningscheferna i NÖ Skåne eldningsförbud igår 23/6

Det innebär att det kommer inte att tändas något bål på stranden ikväll

 

Förbudet gäller all eldning - tänk på det!

 

24 juni 2016

Glad Midsommar!

 

önskar styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

20 juni 2016

 

Inbrott på Papegojvägen

 

Vi har fått in information om ett inbrott på Papegojvägen inatt.

Det finns således anledning att vara observant!

 

Dygnet som gick har det även förekommit stölder ur bilar i Åhus

och ett liknande fall i Yngsjö. Töm bilen själv - annars gör tjuven det!

6 juni 2016

 

FIBER I VÅRT OMRÅDE

 

Många har redan skickat in sin beställning av fiber redan nu.

Beställ snarast så gäller priset som C4 Energi lovat i sitt utskick.

Priset är förmånligt nu men kan bli annorlunda senare.

 

Beställning skall vara C4 Energi tillhanda senast den 1 augusti 2016. Projektavdelningen kommer då börja titta på en eventuell utbyggnad.

 

18 maj 2016

FIBER-info

 

Nu tar C4 Energi nästa steg i utbyggnaden av bredbandsfiber

 

Inför den fortsatta planeringen och projektstart inbjuder man nu

till informationsmöte kring fiberutbyggnaden i Yngsjöstrakten.

 

För oss på Yngsjöstrand håller man information på Furuboda Kursgård

 

Torsdagen den 26 maj kl 18:30

 

Om du har förhinder då, kan du besöka något av mötena som

arrangeras på Furuboda Kursgård för våra grannområden:

 

Yngsjö by 24/5 18:30

Yngsjö Havsbad 31/5 18:30

Furuboda / Nyehusen 2/6 18:30

8 maj 2016

 

En mycket lyckad dag!

 

Den årliga vårstädardagen har utvecklats till en trevlig sammankomst

för nya och gamla grannar i området.

 

I år slöt närmare 90 personer i alla åldrar upp (!) och städade undan vinterns härjningar i skogen. Eftersom vi var så många var det mesta arbetet klart på halvannan timme.

 

Sen blev det korvgrillning och mingel minst lika länge.

 

Resultatet är de stora högar med ris och grenar som staplats på några strategiska ställen längs vägarna för hämtning med lastbil inom kort.

 

Tack alla som ställde upp - vi hoppas ni hade trevligt!

 

Några glimtar från vårstädardagen:

 

Samling kl 09.00 Ordf Bo Hildingsson informerade om senaste nytt

Deltagare i alla åldrar ställde upp mangrannt i det strålande vädret

Dagens längsta "kvist" hävdade Peter Löfqvist Grillkorv med "extra allt" och mingel med grannar

4 april 2016

 

Du kommer väl den 7 maj?

 

Under gemytliga former samlas vi för vår traditionella "vårstädardag"

lördagen den 7 maj kl 0900. Plats: Korsningen Ålvägen / Rönnows väg

 

På ett par timmar brukar vi hinna röja skogen från nedfallna grenar

och städa stranden inför sommaren. Ju fler vi är ju fortare går det.

De senaste åren har vi varit 70-80 personer - då går det fort!

 

Sen blir det korvgrillning och mingel kring grillen!

 

Anmäl gärna hur många ni kommer så vi kan köpa rätt mängd korv

Skicka ett mail till jagkommer@yngsjostrand.se

 

Som nybliven fastighetsägare är du speciellt välkommen för att lära

känna dina nya grannar och få senaste nytt från föreningen.

 

VÄLKOMNA!

15 februari 2016

 

Glöm de tunga locken!

 

Från Renhållningen har vi nu fått klart besked:

 

"På uppdrag av Johan Karlsvärd (VD) bekräftar jag härmed att

medlemmar i Yngsjöstrands samfällighetsförening undantas från kravet på byte till lätt lock på slambrunnen, eftersom anslutning till kommunalt VA kommer att ske i närtid. Vi kommer att skicka ut brev med information om detta till berörda fastighetsägare, förhoppningsvis den här veckan."

 

Med vänlig hälsning

 

Fredrik Holmer

Avfallsingenjör

 

 

 

 

 

13 mars 2016

 

Inbrott... och lyckad tjuvjakt!

 

Torsdagen den 10 mars hade vi besök av oärliga människor i området.

 

Ett par inbrott i fastigheter och i någon bil hann man med,

innan observanta grannar larmade polisen.

 

Polisen mötte vid sin ankomst till området en vinröd Volvo combi,

som stämde med den beskrivning anmälaren uppgivit.

 

Vid kontroll av fordonet visade det sig innehålla tjuvgods som kunde

kopplas till inbrotten. Därmed kunde bovarna gripas snabbt!

 

En eloge till de observanta grannar som larmade Polisen!

 

Vi brukar här på hemsidan då och då uppmana till vaksamhet mot

objudna "gäster". Här har vi ett tydligt exempel på att det lönar sig!

 

Drabbade fastighetsägare skall vara kontaktade av Polisen

 

 

24 januari 2016

 

Tunga lock - Mittåt!

 

Enligt ännnu obekräftade uppgifter har Renhållningen insett sitt misstag

angående utbyte av tunga avloppslock och avser skicka ut en rättelse till

fastighetsägare på Yngsjöstrand. Vi skall inte tvingas byta locken efter-

som kommunalt VA ligger nära i tiden.

 

Vi ser fram emot detta brev, och ett kommunalt avlopp till anständigt pris!

 

 

 

21 december 2015

 

VA-utbyggnaden - Frågor och svar

 

Ordförande Bo Hildingsson tog kontakt med C4 Teknik för att

få besked om läget i VA-frågan för Yngsjöstrand.

 

Här är frågorna och svaren:

 

Fråga 1: Var ligger ärendet idag?

 

Svar: Det pågår en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2015/727 "Att förtydliga verksamhetsområde" i förvaltningsrätten i Malmö (mål 11002-15). Beslutet behövs för fortsatt arbete med VA i området och laglighetsprövningen måste bli klar innan dess.

Fråga 2: Vem skall ta nästa steg i ärendet?

 

Svar: Kommunen, som innan den 29 januari ska skicka in sitt yttrande till målet ovan. Hur lång handläggningstiden sedan är kan vi inte svara på. Jag får hänvisa till förvaltningsrätten i Malmö.

Fråga 3: YSSF som är sakägare borde få information om vad som är gjort efter det att mark-och miljödomstolens återremitterade ärendet till

kommunen.

 

Svar: Det är ett domslut, så processen i mark- och miljödomstolen är färdig. Nu är det är en laglighetsprövning av ett kommunfullmäktigebeslut som prövas i förvaltningsrätten. Vi står självklart till tjänst om ni har frågor, men det kan tyvärr bli långa perioder då vi inte har ny information att bistå med.

 

Fråga 4: Vad gör kommunen för att snabba på processen och hur förbereder kommunen sig för att vara redo när/om klartecken för att påbörja anläggningsarbetet erhålles.

 

Svar: Vi kan inte snabba på processen för laglighetsprövning. För att komma vidare med huvudfrågan, dvs. VA-försörjning till Yngsjö Strand, så måste laglighetsprövningen bli klar och beslutet vinna laga kraft. När det är klart så innebär det i praktiken att vi står ungefär på samma ruta som när vi möttes på VA-mötet i Furuboda – med en genomförd projektering som ska upphandlas och sedan kan en VA-entreprenad påbörjas. Det finns tyvärr idag ingen information om när detta kan bli.

 

Mvh,

 

Henrik Wester | Informatör

C4 Teknik, Staben

Kristianstads kommun

 

 

 

 

21 januari 2016

 

Tunga lock - en ny prövning!

 

Som om det inte var nog med alla prövningar vi utsatts för rörande

den uppskjutna utbyggnaden av VA, har vi nu delgivits en ny pålaga:

 

I dagarna har vi som fastighetsägare fått ett brev från Renhållningen,

Kristianstads kommun, där man kräver att vi på egen bekostnad skall

byta lock på våra avloppsbrunnar. Åtgärdat före 1 juni 2016.

I annat fall väntar en tilläggsavgift på 1100:- vid varje tömningstillfälle!

 

Bakgrunden är arbetsmiljöskäl för de som tömmer brunnarna, vilket

vi naturligtvis respekterar, men det torde finnas enkla hjälpmedel som

löser problemet utan att man skall byta 350 lock på Yngsjöstrand.

 

Denna pålaga kommer man med i januari 2016, när locken till avlopps-

brunnarna egentligen skulle varit historia! VA-utbyggnaden skulle varit

klar och locken skulle aldrig mer behöva lyftas!

 

Omfattande protester hörs från våra medlemmar, och styrelsen kommer

att ta upp frågan om hur vi agerar på styrelsemöte i nästa vecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 december 2015

 

Stormen "Gorm" var skonsam mot oss

 

Stormen under den gångna helgen skakade om skogen ordentligt

med ställde inte till med någon större skada på Yngsjöstrandsområdet.

 

Vägarna blev naturligtvis fulla med nedskakade barr och småkvistar.

Undantagsvis har någon större gren eller talltopp snärtats av i blåsten.

 

Få var de soptunnor som stod upp på måndagen.

 

Stranden blev dock imponerande bred av det låga vattenstånd som

följde av de ihållande västvindarna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy av stranden - norrut Vy av stranden - söderut

 

3 november 2015

 

Vattenverket överklagar hos Mark & Miljödomstolen igen!

 

Det tycks vila en förbannelse över VA-projektet som hela tiden skjuts fram

i tiden samtidigt som VA-taxan riskerar stiga ytterligare.

 

Som vi kunde rapportera i början av juni månad har Kristianstads Kommun,

och C4 Teknik i synnerhet, jobbat hårt med att förtydliga de punkter i besluts-underlaget som överklagats hos Mark- o Miljödomstolen. Därefter har materialet

passerat genom alla nödvändiga beslutsinstanser inom kommunen

 

När materialet nu förtydligats, kommer ett nytt överklagande där man anser

att det ursprungliga beslutet var så otydligt att det inte gick att tolka och att

det därför inte finns något att förtydliga. Man anser att kommunen bör fatta

ett helt nytt beslut. (Kristianstadsbladet 23/10) Är det inte det man gjort?

 

VA-frågan tycks ha blivit ett "Moment 22" Till vilken och vems nytta?

 

30 oktober 2015

 

Inbrottssäsongen är här!

 

Statistiskt sett sker det flest bostadsinbrott i mörka november månad.

Som vanligt uppmanar vi alla att vara observanta samt notera och

dokumentera konstiga rörelser i vårt område.

 

Ännu har inga händelser rapporterats i området

 

Upplysningar om misstänkta händelser kan lämnas till polisen på 11414

men är det akut (pågående) ringer man förstås 112

 

Maila gärna även styrelsen upplysningsvis så att vi kan delge alla

information här på hemsidan

7 oktober 2015

 

Överspänning på elnätet - Är du berörd?

 

I samband med moderninsering av elnätet och nergrävning

av luftledningar har det skett en liten olycka i området.

 

Abonnenter på Ålvägen och Måsvägen fick tillfälligt lite för

hög spänning till sina fastigheter vilket kan ha skadat anslutna

apparater. Per Olofsson fick t ex skador på sin värmepump och

microugn. Kolla upp din anläggning om något skadats!

 

Eon ersätter eventuella skador som uppkommit på anslutna

apparater. Anmäl via Kundservice 020-22 24 24

 

6 oktober 2015

 

Bredbandutbyggnaden framskjuten

 

Tyvärr saknade vi fortfarande 17 intresseanmälningar för att

C4 Energi skulle ta med oss i 2016 års budget som läggs nu

 

Men ge inte upp! Fler intresseanmälningar är välkomna!

Anmäl på C4 Energis hemsida. Se länk nedan

 

25 augusti 2015

 

Bredbandsfiber snart?

 

Endast ett 20-tal intresseanmälningar saknas för att C4 Energi

kan tänka sig att sätt igång utbyggnaden! Har du anmält ditt intresse?

Intresseanmälan är INTE bindande!

 

 

19 juli 2015

 

Meningslös vandalisering!

 

Någon har roat sig med att hugga ner 3 träd och skada flera

på grönområdet mellan Abborrvägen och Braxenvägen.

Träden är avhuggna ca 1 m över marken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåden är utspridda mellan Fågelvägen och Saltsjöbadsvägen

 

Styrelsen tar gärna emot uppgifter om iakttagelser kring händelsen

 

 

13 juli 2015

 

Årsstämman lockade drygt 130

 

Som vanligt ställde medlemmarna upp mangrant på årsstämman.

 

Valberedningens förslag gillades av stämman, vilket inte innebar

några större förändringar än att två ledamöter byter arbetsuppgift

med varandra. Christina Håhus blir ordinarie styrelseledamot och

Peter Löfqvist blir ersättare.

 

VA-frågan är fortfarande högaktuell och styrelsen rapporterade om

läget. Många är oroliga för att anslutningstaxan skall höjas.

 

Två motioner hade inkommit till årsstämman: Önskemål om 2 park-

bänkar längs huvudgatorna (Fågelvägen och Rönnows väg), samt

önskemål om renovering av grillplatser vid stranden. Parkbänkarna

vann gehör på stämman, medan grillplatserna ogillades. De senare

är f ö belägna på Yngsjö Byalags mark (strandmark)

 

Styrelsen fick lovord och en applåd för sitt arbete under året.

Protokoll från stämman

 

Några bilder från årsstämman:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 juli 2015

 

Årsstämma 2015 på Kastanjelund

söndag 12/7 kl 10.00 - Välkomna!

 

 

 

 

10 juni 2015

 

Styrelsen träffade kommunen angående VA

 

4 representanter för styrelsen träffade Kristianstads kommun för att försöka

påskynda processen med VA-utbyggnaden och diskutera utdebiteringen.

 

Med Tekniska nämndens ordförande Sven Nilsson (C) i spetsen ställde

Kristianstads Kommun upp med allt från VA-strateg till jurist. Det var ett

bra möte där Sven Nilsson öppet bad om ursäkt för de felsteg som låg inom

kommunens ansvar. Båda parter var överens om att nu blicka framåt och

försöka genomföra VA-projektet på bästa sätt och så fort som möjligt.

 

Arbetet med att rätta de dokument som Mark o Miljödomstolen underkände

är i princip redan klart. Det som väntar nu är den politiska beslutsprocessen.

Även om ändringarna i dokumenten är små, måste processen fullföljas som

om det vore ett nytt ärende. Annars kan nya överklaganden åter äventyra

genomförandet - och det är ju varken vi eller kommunen intresserade av.

 

Att överklaga är en demokratisk rättighet om man tycker att något är felaktigt.

Men det kan också få negativa konsekvenser för många, som i detta fall:

VA-utbyggnaden blir fördröjd vilket betyder att ändringen av detaljplanen

inte kan genomföras. Upphandlingen av avloppspumpar hinner gå ut i tiden

och måste göras om. Det kan i sin tur leda till att en del av projekteringen

måste göras om. Anslutningsavgiften riskerar också att stiga ytterligare.

 

Vårt område har under resans gång bytt plats i turodningen. Nu riskerar VA-

avgiften att höjas igen p g a det faktum att vi är sista etappen i kustområdet.

Föreningen anser att det är helt orimligt om så sker.

 

Mötet med kommunen genomfördes i en positiv ton och med ett konstruktivt

meningsutbyte. Alla tänkbara förslag att komma vidare diskuterades, och

kommunen tog tacksamt emot flera inspel som behöver kollas / prövas.

 

Samfällighetsföreningens delaktighet i VA-projektet är nu klargjord, och

parterna överens om att upprätthålla täta kontakter i fortsättningen

 

 

Incheckning till Årsstämma 2015

 

Avslutning med Kaffekalas

16 maj 2015

 

Vårstädardagen lockade många

 

Drygt 80 personer hade hörsammat kallelsen till vårstädardagen

Ett tecken på den goda sammanhållning vi har i området!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 maj 2015

 

VA-utbyggnaden uppskjuten till 2017 / 2018

Styrelsen tillskriver Kristianstads Kommun

 

Ni har alla fått brev från kommunen om att VA-utbyggnaden

avses skjutas upp till 2017 / 2018 efter bakläxa från Mark o Miljö-

domstolen. Ärendet har misskötts anser föreningen

 

Nu tillskriver styrelsen kommunens politiker och tjänstemän

och kräver ett möte för att påskynda processen. Läs brevet

 

 

MER INFO PÅ VÅRSTÄDARDAGEN 16/5!

 

30 april 2015

 

Du missar väl inte vårstädardagen den 16 maj!

 

Vi träffas kl 09:00 i korsningen Ålvägen / Rönnows väg för ett par timmars trevlig samvaro och enkelt städarbete i skogen. Alla kan delta på något vis!

Arbetet belönas med grillad korv och tillbehör

 

Vår ordförande, Bo Hildingsson kommer även att lämna senaste

information i den segdragna processen med VA-utbyggnaden

 

Anmäl gärna din medverkan senast 13/5 till vår sekreterare Bengt Ring

044-232950 eller med ett mail till adressen jagkommer@yngsjostrand.se

så att vi kan beräkna mat och dryck.

 

VÄLKOMNA!

 

25 april 2015

 

YNGSJÖHALLEN öppen igen efter vinterstängningen!

Öppettider som gäller för närvarande:

 

Måndag- Fredag 09-18 Lördag 09-14 Söndagar Stängt

 

17 april 2015

 

Mark & Miljödomstolen stoppar VA-utbyggnaden!!

 

Läs mer på kommunens hemsida

 

17 april 2015

 

Hemsidan byter teknik, därför lite struligt just nu

 

Men eftersom det kommer mycket information angående VA-frågan just nu, väljer jag att köra en provisorisk sida.

 

All tidigare information hittar ni genom att klicka på

länken "Till gamla hemsidan" ovan.

 

 

Ordförande Bo Hildingsson hälsade alla välkomna och lämnade sedan senaste information angående VA-projektet. Representanter för styrelsen

skall träffa Kristianstads Kommun den 5 juni för att resonera om det upp-komna läget.

 

Styrelsen fick motta ett tack och en spontan applåd för det arbete man

lägger ner i denna viktiga fråga.

Christina Håhus berättade

om bredbandsutbyggnaden.

 

Nu saknas endast 25 intresseanmälningar för att spaden skall sättas i jorden.

 

OBS! Intresseanmälning

är INTE bindande.

Några av medlemmarna

som ställde upp och städade skogen och stranden.

 

 

"Skogsarbetare" på gång!

Trevligt sällskap, lagom väder och gratis gym

 

Vad mer kan man begära?

 

 

 

 

Jo, en korv förstås!

20 decemer 2016

 

Bredbandspriset stiger efter årsskiftet

Det är hög tid om du vill beställa fiberanslutning till aktuellt pris

Efter årsskiftet stiger priset med 1000:-. Se C4 Energis hemsida

för aktuella prisalternativ och beställningsinstruktioner.