Yngsjöstrand 2015-05-08

 

Utbyggnad av kommunalt VA i Yngsjöstrand  

Er ref. TN 2015/ 563

Det är med stor besvikelse vi har mottagit ert brev om den reviderade tidsplanen för VA-utbyggnaden
i Yngsjöstrand som dessutom inte har undertecknats av någon ansvarig politiker eller tjänsteman. 

Att utbyggnaden försenas med 3 år p.g.a. kommunens och lantmäteriets flagranta misstag är inte
acceptabelt för oss med fastigheter i Yngsjöstrand. 

Vi är synnerligen förvånade över att kommunens tjänstemän och politiker inte satt sig in i förhållandena
Yngsjöstrand tillräckligt för att kunna prestera godtagbar dokumentation för projektets genomförande.
Kristianstads Kommun som ju själv tagit initiativet till hela VA-utbyggnaden!

Lika förvånade är vi att vi har ett lantmäteri som inte har kontroll på vilka områden som är detaljplanerade.
T ex tycks kännedom saknas om att detaljplanen är planerad att ändras 2016-02-16.

Ingen verkar heller ha förstått att Yngsjöstrands Samfällighetsförening genom GA37 (Gemensamhets Anläggning 37)
är förvaltare av vägar och grönområden, och därmed en viktig remissinstans/sakägare i frågan.

Förseningen kommer att drabba de boende hårt eftersom flera fastighetsägare har planerat för och investerat i
nya våtutrymmen samt för en utbyggnad av sina fastigheter efter 2016-02 då den nya detaljplanen med utökade
byggrätter är tänkt att träda i kraft. Dessutom kommer kommunens skattebetalare att drabbas av ytterligare
rättegångs-och förrättningskostnader.

En annan fråga som oroar oss är den framtida vattenförsörjningen, vad händer om Yngsjöstrands Vattenverk AB
plötsligt beslutar sig för att lägga ner sin verksamhet, vem har ansvaret. Vattenverket har rätt att stänga av vattnet
med 1 års varsel.

Det handlar om fastighetsägare som sålt sin fastighet eftersom man inte ansett sig kunna bära den höga VA-avgiften
för några få sommarveckors vistelse i Yngsjö. Om man känt till fördröjningen kunde man upplevt ytterligare några
somrar här innan man behövt avyttra av denna anledning.
 

Efter detta misskötta och havererade projekt ter det sig fullständigt horribelt att kommunen dessutom planerar
för en ytterligare höjning av anslutningsavgiften för VA.  Våra medlemmar har, längst av alla, under en rad av år
kastats mellan hopp och förtvivlan medan avgiften rört sig upp och ner mellan 85.000 och 200.000:- 

Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening vill snarast ha ett möte med samtliga beslutsfattare i ärendet,
både politiker och tjänstemän. 

Vi vill diskutera den uppkomna situationen för att gemensamt försöka snabba på projektet.
Mötet bör vara genomfört innan maj månads utgång. Vi emotser förslag på tid för mötet

Med vänliga Hälsningar

 

Bo Hildingsson

Ordf. Yngsjöstrands Samfällighetsförening

c/o Gösvägen2

29672 Yngsjö

e-post: styrelsen@yngsjostrand.se