Verksamhetsberättelse

 

 Yngsjöstrands Samfällighetsförening

 

1 januari - 31 december 2014

 

Styrelse, revisorer och valberedning:

 

Styrelsen har under året utgjorts av Bo Hildingsson (ordf),

Peter Löfqvist (vice ordf), Bengt Ring (sekr), Lisbeth Skottke (kassör)

och Rolf Olsson.

 

Ersättare i styrelsen har varit Errol Wiberg, Christina Håhus och Peter Andersson.

 

Revisorer har varit Anders Erlandsson och Anders Isacsson

med Ingvar Bruhn och Nils Åke Jönsson som revisorsersättare.

 

Valberedning har varit Anders Bergström och Bertil Svensson.

 

Ordinarie årsmöte hölls den 13 juli 2014 på Kastanjelund i Yngsjö med ca.170 deltagare.

 

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under 2014.

 

 

Verksamhet 2014

                 

Begränsat vägunderhåll (lagning av ”potthål”) och snöröjning efter behov har genomförts. 

Röjning av träd, grenar och buskar längs vägarna har genomförts.

 

Uppdatering av andelstal i fastighetsregistret  har gjorts inför fastställande av  utdebitering för 2015.

 

Vid ”Vårstädardagen” deltog ca. 70 medlemmar som tog bort nedfallna grenar av      

varierande storlek i grönområdena och längs vägarna samt städade stranden.

Avfallet samlades ihop och transporterades till återvinningsstationen i  Åhus     

Dagen avslutades med korvgrillning på stranden.

 

Styrelsen har bevakat och deltagit i diskussionerna som berör planerad VA-utbyggnad. 

Styrelsen har tillskrivet kommunens respektive partiledare om betydelsen av ett påskyndande

av VA utbyggnaden i området samt med oförändrad anslutningsavgift i jämförelse med övriga

områden längs kusten.

 

Röjningsarbete har genomförts på grönområdena.

 

Samråd med berörda myndigheter angående möjligheterna att erhålla

fiberbaserat bredband har hållits.     

                 

Utdebitering har under 2014 genomförts enligt fastställda andelstal

                 

Beträffande det ekonomiska hänvisas till balansräkning och revisionsberättelse