Datum 2014-06-13

 

Angående: VA-utbyggnaden  Yngsjöstrand

Anledningen till denna skrivelse är att vi önskar ett klarläggande av er och ert partis
ståndpunkt när det gäller prissättningen av anslutningsavgiften för VA i vårt område.

När beslutet om kustplanen togs i kommunfullmäktige i februari 2009 så var den dåvarande
anslutningsavgiften ca.60 000 kronor som under åren har höjts till dagens ca. 125 000 kronor,
en höjning med  ca.90 %. Tekniska Nämnden har sedan föreslagit en höjning till ca. 160 000 kronor
som visserligen har återremitteras men används av Tekniska Nämnden som om ett formellt beslut
kommer att tagas innan VA-utbyggnaden är avslutad i vårt område, alltså  ytterligare en prisökning
med ca.30 % eller en total prisökning med ca.170 % sedan kommunfullmäktige beslutade om
VA utbyggnaden längs kusten.

Vi boende i Yngsjöstrand anser att sådana prishöjningar är skäligen omotiverade med tanke på
konsumentprisindex ( KPI ) endast har ökad med knappt  5 % under denna tidsperiod.
Om Kristianstad kommun har underdebiterat under denna tidsperiod så skall inte Yngsjöstrand
överdebiteras för att kompensera för tidigare misstag. Det har också framkommit att den faktiska
kostnaden för VA-utbyggnaden bl.a. området Kaptenens väg i Nyehusen var betydligt lägre än de
föreslagna höjningarna. Erfarenheterna som kommunen bör ha tillgodogjort sig  under den genom-
förda VA-utbyggnaden i de andra områdena samt den låga inflationen bör innebära att kostnadsnivån 
reduceras i stället för ökar.

Vi anser att VA-utbyggnaden längs kusten (kustplanen) är ett projekt som skall ha en likvärdig
prissättning och inte missgynna de som ligger sist i projektplanen.

Vi kommer att hålla årsstämma i Yngsjöstrands Samfällighetsförening den 13 juli och önskar att få
ert politiska partis synpunkter på prisökningarna för vårt område innan årsstämman så att vi kan
redogöra den inför våra medlemmar.

Med vänliga hälsningar

 

Bo Hildingsson

Ordförande Yngsjöstrands Samfällighetsförening

E-post: styrelsen@yngsjostrand.se