Datum 2013-08-26

Till Ordföranden i Byggnadsnämnden, Kristianstads Kommun

 

Angående ökade byggrätter i Yngsjöstrand. (GA 37)

Kristianstad kommunfullmäktige har våren 2009 antagit ett program för kustens utveckling som bl.a. innefattar utökade byggrätter.

En av anledningarna till detta program är att attrahera fler fritidsboende att bosätta sig permanent i kommunen och där igenom öka skatteintäkterna samt göra det möjligt för de boende att kombinera fritids -/ permanentboende utan att behöva äga mer än en fastighet samt att man är i behov av större boyta även på sitt fritidsboende.

Kommunen har vissa kriterier som vi i Yngsjöstrand känner oss förfördelade av som t.ex. att den nuvarande detaljplanen inte kommer att revideras förrän februari 2016,det är 3 år efter att övriga områden mellan Åhus och Furuboda har fått tillstånd att använda sig av de utökade byggrätterna , det är olyckligt att det inte är samma genomförandetider överallt.

Den första information som erhölls ifrån kommunen efter att fullmäktige godtagit programmet för kusten var att detaljplanen för bl.a. Yngsjöstrand skulle revideras 2012 men att förutsättningen för  att utnyttja de utökade byggrätterna var att kommunalt VA var ansluten till fastigheten . Den första information som gavs var också att VA skulle vara klart 2014.

Många nya fastighetsägare köpte sina fastigheter bl.a. med tanken att kunna bosätta sig permanent i området baserad på denna information och känner sig förfördelade.

Vår begäran är att byggnadsnämnden gör en detaljplaneändring snarast och inte väntar till 2016. Det gick att ändra detaljplanen på Yngsjö Saltsjöbadsområdet tidigare än den existerande planens slutdatum med gott resultat.

Vi vill också vara tydliga med att vi inte begär ytterligare exploatering av ny tomtmark, vilket vi är bestämt motståndare till utan endast utökade byggrätter.

Vi emotser tacksamt ert svar på vår begäran.

Med vänliga hälsningar

Yngsjöstrands Samfällighetsförening            Adress: Yngsjöstrands Samfällighetsförening

                                                                                       c/o Bengt Ring

 Gösvägen 2

Bo Hildingsson                                                         29672 Yngsjö

Ordförande                                                               e-post: styrelsen@yngsjostrand.se