Verksamhetsberättelse 2013 för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

Styrelsen har under året utgjorts av Bo Hildingsson (ordf),

Peter Löfqvist (vice ordf), Bengt Ring (sekr), Lisbeth Skottke (kassör) och Rolf Olsson.

Ersättare i styrelsen har varit Errol Wiberg, Christina Håhus

och Peter Andersson.

Revisorer har varit Anders Erlandsson och Anders Isacsson

med Ingvar Bruhn och Nils Åke Jönsson som revisorsersättare.

Valberedning har varit Anders Bergström och Bertil Svensson.

Ordinarie årsmöte hölls den 14 juli 2013 på Kastanjelund i Yngsjö.

Styrelsen har sammanträtt sex gånger under 2013.

Begränsat vägunderhåll (lagning av ”potthål”) och snöröjning efter behov har genomförts.

Röjning av träd, grenar och buskar längs vägarna har genomförts.

Under året har inga ändringar av andelstal och registrering i fastighetsregistret utförts.

Vid ”Vårstädardagen” deltog ca. 70 medlemmar som tog bort nedfallna grenar av varierande
storlek i grönområdena och längs vägarna samt städade stranden.

Avfallet samlades ihop och transporterades till återvinningsstationen i Åhus.

Dagen avslutades med korvgrillning på stranden.

Utbyggnad av VA pågår längs kusten. Styrelsen har bevakat och deltagit i diskussionerna

som berör projektering, anläggningsavgifter och tidsplan.

Röjningsarbete har genomförts på grönområdena.

Diskussioner med berörda myndigheter angående möjligheterna att erhålla fiberbaserat bredband pågår.

Utdebitering har under 2013 genomförts enligt fastställda andelstal

Beträffande det ekonomiska hänvisas till resultat och balansräkning samt revisionsberättelsen

Med Vänliga Hälsningar

 

Bo Hildingsson, Ordförande Yngsjöstrands Samfällighetsförening