Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Yngsjöstrands Samfällighetsförening

den 14 juli 2013 på Kastanjelund i Yngsjö

 

Närvarande: Styrelsen och 149 medlemmar enligt särskild förteckning.

 

Ordförande Bo Hildingsson förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

 

          § 1     Dagordningen godkändes.

 

          § 2     Tre fullmakter har inlämnats och godkänts.

 

          § 3     Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 

          § 4     Till ordförande för mötet valdes Lars Kryger och till sekreterare Bengt Ring.

 

§ 5     Till justeringsmän valdes Bo Mattisson och Fredrik Mårtensson.

 

          § 6     Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades och godkändes.

 

          § 7     Revisorernas berättelse redovisades och godkändes.

 

          § 8     Resultat och balansräkningen för 2012 redovisades och godkändes.

 

          § 9     Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

 

          § 10   Val av styrelse och övriga funktionärer:

                   Till ledamöter på två år omvaldes Peter Löfqvist och Bengt Ring.

Till ordförande på ett år omvaldes Bo Hildingsson. 

Till ersättare i styrelsen omvaldes Errol Wiberg, Christina Håhus och Peter Andersson.

Till revisorer omvaldes Anders Isacsson och Anders Erlandsson.

Till revisorsersättare omvaldes Ingvar Bruhn och Nils Åke Jönsson.

Till valberedning omvaldes Anders Bergström (sammankallande) och Bertil Svensson.

 

          § 11   Stämman beslöt enhälligt att ersättningen totalt till styrelsen under 2014 skall vara 15.000 kronor.

                   Revisorerna har 200 kronor vardera som enligt önskemål skänks till Sjöräddningssällskapet.

                   Bilersättning utbetalas enligt det statliga reglementet. 

 

          § 12   Rolf Olsson redovisade genomförda och planerade vägarbeten.

·        Årligt underhåll i form av mindre reparationer genomförs kontinuerligt.

·        Snöröjning och sopning har genomförts vid behov.

·        Röjning av träd, grenar och buskar har genomförts längs vägarna.

·        Utsmyckning av farthinder har genomförts.

·        Kapning av rotgenomslag planeras

·        Under 2014 planeras normalt underhållsarbete.

·        Stämman fastställde styrelsens förslag till rullande 5-årsplan.

     Stämman diskuterade, efter att flera medlemmar tagit upp frågan, om de skarpa farthindren

     lille skutt” på Fågelvägen och Rönnows väg. Stämman beslöt att farthindren skall vara kvar,

     men att styrelsen skall omforma farthindren så att kanterna inte är så skarpa.   

 

                  

          § 13   Sekreteraren redovisade genomfört arbete på grönområdena:

·        Styrelsen har i år på förslag från Errol och Rolf beslutat att fälla och såga upp ca 40 träd.

       Gagnvirket har lagts upp enligt anvisningar från Vattenverket.

·        De medlemmar som ser träd som behöver fällas skall ta kontakt med Errol Wiberg eller Rolf Olsson.

                                  

          § 14   Sekreteraren redovisade vilken uppstädning som genomförts inom området:

                   Vid ”Vårstädardagen” den 11 maj deltog ca 70 medlemmar som tog bort nedfallna grenar av varierande

                   storlek i grönområdena och längs vägarna samt städade stranden. Avfallet har samlats ihop och har (skall)

                   transporterats till återvinningsstationen i Åhus. Dagen avslutades med korvgrillning på stranden.

                         

          § 15   Bo Hildingsson informerade om kustplanen och tog bl a upp att detaljplanen gäller till februari 2016,

                   vilket innebär att större byggytor (140 + 40 kvm) inte kommer att tillåtas före 2016.

                  

                   Peter Andersson informerade om kommunalt VA bl a tider och kostnader. Särtaxa kommer ej att användas.

                   Kostnaden kommer att variera med tomtstorlek. Stämman konstaterade efter diskussion att det finns

                   många frågor, som styrelsen fick i uppdrag att ta upp med kommunen inför projekteringen.

                   Paul Olsson svarade för ett uppskattat diskussionsinlägg angående kommunens hantering av VA-frågan.

                   För ytterligare information gå in på föreningens hemsida www.yngsjöstrand.se.

 

         § 16  Christina Håhus informerade om fibernät (höghastighetsbredband) bl a  kostnader och möjligheter.

                   Kanalisation, nedgrävning av tomrör, kommer att ske i samband med VA. Anmäl intresse, ej bindande,

                   för att kommunen skall vilja satsa på området. För ytterligare information gå in på föreningens hemsida www.yngsjöstrand.se.   

                  

          § 17   Bertil Svensson informerade kortfattat om föreningens hemsida, Antalet besök på hemsidan ökar för varje år.

                   Föreningens infoblad finns på hemsidan på engelska och tyska. 

                  

          § 18   Stämman fastställde utgifts- och inkomststat för 2014 och beslöt enhälligt att utdebiteringen för 2014 fördelas enligt följande:

                   permanentboende 914:-, sommarboende 457:- och obebyggd tomt 228:-.

                   Ordföranden informerade om att debiteringslängden finns tillgänglig vid stämman för de som vill ta del av den.

                       

          § 19   Under punkten övriga frågor framförde Paul Olsson medlemmarnas tack till styrelsen för allt arbete som lagts ner under året.

 

          § 20   Då inget ytterligare förekom tackade ordföranden för visat intresse och förklarade stämman avslutat.

 

                  

                   Vid protokollet:

 

 

 

                   Bengt Ring                                    Lars Kryger

                   Sekreterare                                  Ordförande

 

 

                   Justeras:

 

 

 

                   Bo Mattisson                                Fredrik Mårtensson