Yngsjöstrands samfällighetsförening


Välkommen till Yngsjöstrands samfällighetsförening.

Här samlar vi information som kan vara till nytta för dig som medlem i vår samfällighet. Samtidigt hittar du senaste nytt från området och vill du komma i kontakt med oss i styrelsen gör du det via styrelsen@yngsjostrand.se
Nyheter


29 juni

Välkommen till föreningsstämma 14 juli kl 10.00

Aulan, Furuboda kursgård

Uppslutningen till årsstämman brukar vara stor, varför den
genomförs i Furuboda kursgårds rymliga aula. Kom gärna i god
tid eftersom registrering av deltagare brukar ta en stund att
genomföra. Eventuella fullmakter lämnas vid mötet. Ombud får
ej företräda mer än en medlem. Efter stämman kommer
kaffe/te och kaka att serveras.
Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och

valberedningens förslag sätts upp på föreningens två anslags-
tavlor och läggs ut på hemsidan senast två veckor före års-
stämman.

Debiteringslängd, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
för 2023 samt utgifts- och inkomststat för 2025 finns fram till
årsstämman tillgängliga hos föreningens kassör, Ewa Nilsson,
Ålvägen 9, Yngsjö.
Hjärtligt välkomna till årsstämman!
Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening.
Jim Engberg
ordförande


Klicka för länk till:

dagordning 

verksamhetsberättelse

revisionsberättelse

valberedningens förslag


11 maj

Återigen rekordstort deltagande på vårstädardagen.Stort tack för en fantastisk uppslutning. Extra roligt var det att se så många generationer som hjälptes åt sida vid sida, säger Jim Engberg, samfällighetens ordförande, som välkomnade alla till årsstämman på Furuboda kursgård söndag 14 juli kl 10.00.

Han tackade också de som inte kunde delta just denna dag, men bidragit med städning i förväg.

Han informerade om vårt skötselansvar, momsregistrering, underhållsplan av vägar och skyltar om ridning förbjuden.
Många högar längs vägarna fylldes med ris innan det var dags för snack med grannar och en korv med bröd och fika.

Många tack från styrelsen.

20 april

Vårstädardag 11 maj 09.00 


Samling Rönnows väg/ Ålvägen med aktuell information från styrelsen. Efter ca 2 timmars arbete blir det grillad korv och fika närmast havet på Rönnows väg.

Dagen genomförs eftersom föreningen har skötselansvaret för grönområdena och vägmarken. Det är också ett trevligt tillfälle att lära känna dina grannar!

Anmäl gärna ditt samt gärna eventuella barn och barnbarns deltagande via epost:

jagkommer@yngsjostrand.se

eller

Bengt Ring 0705-232924 


23 februari

Årsavgiften till vår samfällighet.

Styrelsen hoppas att alla medlemmar har fått faktura/ inbetalningsuppgifter för årsavgiften. Frågor har kommit varför avgiften till samfälligheten har höjts.

Samfällighetens ordförande Jim Engberg svarar:  -Det finns i huvudsak två anledningar till den ökade kostnaden.


Dels har vi under den de senaste åren haft en stor ökad kostnad för skötsel av grönområdena på grund av sjukdomar som drabbar våra tallar. 

Dels behövde avgiften höjas pga ett beslut taget av skattemyndigheten att efter den 15 februari 2022 ska samtliga samfälligheter med en omsättning över 50.000 kr vara momspliktiga. 


Vår samfällighet är idag momspliktig. Detta beslut har prövats i HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen) som den 20 februari i år har slagit fast att samfälligheter som bara tar ut avgifter av sina medlemmar inte ska vara momspliktiga.

Mer i ärendet går att läsa på olika hemsidor, jag hänvisar till Skatteverkets hemsida för korrekt information. Hur detta nya beslut påverkar vår ekonomi vet vi ännu inte idag. Förhoppningsvis har vi allt klart för oss till årsmötet och kan då redovisa mer detaljer. Årsmötets fastställda avgift gäller.

Vill också passa på att påminna om att styrelsen på senaste årsmötet tog upp diskussionen att vi som förening behöver fondera mer medel till framtida vägunderhåll, så oavsett momsregistrering eller inte kommer vi kontinuerligt att behöva se över årsavgiften.


Med hopp om förståelse och en skön vår. / Jim Engberg


Länk till årsmötesprotokoll 


20 februari


Information om Lillesjö väg från Kristianstads kommun


Hej!

 

På måndag den 26/2 kommer vi starta VA-arbetet på Lillesjö väg som vi tidigare aviserat om.

Vägen kommer att stängas av och trafiken leds om. Förhoppningsvis går arbetet enligt plan och vägen öppnas så snart som möjligt.

Omledningen sker via Torgasträdet och Almsträdet och vi har tillfälligt förstärkt underlaget på de vägarna för att de skall klara mer trafik. När arbetet är klart kommer vi att se över dessa vägarna igen så att underlaget är så bra som möjligt.

 

Efter arbetet kommer Lillesjö väg att återställas tillfälligt i väntan på asfaltering, asfaltering sker normalt inte under vinterhalvåret utan sker först när vädret tillåter. Skulle det vara något problem med underlaget innan dess är det bara att ni meddelar oss.

 

Trevlig kväll!

 

Hälsningar

 

Kajsa Björklund | Samordnare
TEK Anläggning
Kristianstads kommun
Kristianstads kommun
Besöksadress: Industrigatan 72

16 februari 2024


Information till medlemmarna i Yngsjöstrands Samfällighetsförening


Vårstädardagen

kommer att genomföras lördagen den 11 maj med samling kl 9.00 i
korsningen Rönnows väg/Ålvägen. Efter ca 2 timmars arbete grillar vi korv vid
stranden. Dagen genomförs eftersom föreningen har skötselansvaret för grönområdena
och vägmarken. Det är också ett trevligt tillfälle att lära känna dina grannar!


Anmälan till Bengt Ring 0705-232924 eller via mail jagkommer@yngsjostrand.se


Årsstämma

söndag 14 juli kl 10.00. Efter mötet serveras kaffe och kaka.


Avgift för uppläggning av trädgårdsavfall på grönområdena.
Att lägga ut trädgårdsavfall på grönområdena innebär att hänskjuta arbetet och kostnaden
för bortforsling till föreningen, vilket i sin tur innebär merkostnader för alla medlemmar.
Därför har styrelsen beslutat att ta ut en avgift om detta förekommer. Avgiften består av en
handläggningsavgift på 1 000 kr exkl moms, plus faktisk kostnad för bortforsling.


Brandrisk.

Under de tre senaste åren har Yngsjöstrand haft fem bränder. Yngsjö
Saltsjöbad en brand. Var och en av dessa bränder skulle kunnat utvecklas till en
betydligt större brand. Oförsiktighet med grillkol och aska har varit orsaken till fyra av
bränderna. Flera av fastighetsägarna har utryckt stor oro över att vi inte är tillräckligt
försiktiga och lägger grillkol och aska i metallkärl innan vi kastar resterna. Det vi gör
tillsammans för att minska spridningsrisken vid brand är att plocka bort grenar på
grönområdena varje år.
Styrelsen uppmanar ALLA fastighetsägare att vara solidariska mot varandra och inte
samla grenhögar och avfallshögar på tomten utan köra bort avfallet varje år. Gallersläp
finns att låna av Bengt Ring, utan kostnad, 0705-232924. Ett tips är att inte lägga avfallet
längst in på tomten, utan vid infarten.


Påminnelser.
• Hastighetsbegränsningen är 30 km/tim.

• Parkering skall ske på tomtmark.

• Soptunnorna skall stå på tomtmark. Där det inte är möjligt gäller 2 meter från väg.

• Vi tar nu ut påminnelseavgift, 60 kr, om fakturor inte betalas i tid.


Sjuka tallar.
Vi har i området fått in två sjukdomar som drabbar tallarna. Töresvampen har funnits i
området under många år, men antalet drabbade tallar har ökat under senare år.
Töresvampen syns på tallarna genom att barken en bit ner från toppen ändrar färg, blir
mörkare och tallen försvarar sig genom att bilda kåda som hindrar vätsketillförseln till
toppen som efter en tid dör. Grenar under angreppet kan leva i flera år. Rotröta orsakas
av en svamp, rotticka, som sprider sig med luftburna sporer som landar på blottad ved
och genom rotkontakt med närstående tallar. Angripna tallar får röda barr och kan dö på
4-6 veckor. Rotrötan har kommit till området i samband med alla grävarbetena och är
svår att bli av med. Skogsstyrelsen rekommenderar att angripna tallar tas bort.


Övrigt
För mer information om aktuella händelser och frågor gå gärna in på vår hemsida
www.yngsjostrand.se
Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening


16 februari 2024

Faktura för samfällighetsavgiften.


Delar av styrelsen, förstärkt med Lars Nilsson, träffades för att göra i ordning utskicket till medlemmarna.

Drygt 100-talet medlemmar får faktura och info via e-post, det spar tid och pengar för föreningen. Meddela gärna din epost till kontaktuppgifter@yngsjostrand.se

för nästa utskick.

På vårstädardagen lördag 11 maj kl 09.00 träffas vi för att hålla våra grönområden i fint skick. Den som inte kan komma den dagen och / eller har möjlighet att hjälpa till med andra saker, typ rengöring av vägskyltar, rensa sly, stigar som ska hållas i ordning med mera kan anmäla sig till Bengt Ring, 0705 23 29 24.


6 januari 2024

Ett vintrigt Yngsjö.

Nu har Åhus Grönt tagit över snöröjningen. Om det finns något ställe som missats, hör gärna av er via epost till styrelsen@yngsjostrand.se

31 december 2023

Ny snöröjning
Åke Fäldt har skött renhållning av våra vägar i många år, men lämnar nu med ålderns rätt uppdraget. Han avtackas här av Ulf Luvö från styrelsen.

Nu kommer Åhus Grönt att sköta snöröjning.

Samfälligheten ansvarar inte för eventuella skador på soptunnor, så kolla gärna att dom är placerade på egen tomtmark.

Gott nytt år från styrelsen.

11 december 2023

Styrelsens höstmöte
Styrelsens höstmöte ägde rum den 15 oktober.
Dagen innan var styrelsemedlemmarna Ulf Luvö, Jim Engberg, Ulf
Johansson, Peter Nygren och Katarina Nilsson-Helander ute och
trimmade vägkanter och röjde. De körde iväg tre släpkärror med
ris.


Fem skyltar med Ridning förbjuden i text och bild är beställda.
Stolpar finns sedan tidigare.


Styrelsen beslöt att ta ut en avgift av den som lägger ut
trädgårdsavfall på grönområdena, eftersom detta förorsakar både
merarbete och merkostnad för föreningen. Styrelsen kommer att
informera om detta i samband med fakturautskicket i februari.
Därefter kommer avgiften att tillämpas.


Styrelsen diskuterade också om det ska sättas ut skyltar om
farliga undervattensströmmar i anslutning till stranden. Eftersom
det inte kan anses ingå i föreningens uppdrag, behöver frågan i så
fall först lyftas till beslut vid nästa årsmöte.


Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År

6 november 2023

Svampangrepp på träd.

Skogsstyrelsen rekommenderar att sjuka och skadade träd tas bort, säger Bengt Ring i styrelsen. Han visar i dessa Youtubeklipp hur man kan upptäcka skador från Törskatesvampen. Se även

https://www.skogforsk.se/nyheter/2016/ratt-och-fel-om-torskate/


https://www.youtube.com/channel/UC0aVUz1huRx-p0pgZx6bsbA


21 oktober 2023

Efter stormen.

Det finns någon gran som behöver tas bort och väldigt mycket skräp på vägarna. Titta gärna till era stugor eller be någon granne. Den som har möjlighet kanske också kan hjälpa till att röja bort på vägen utanför sin stuga.

Förra lördagen gjorde styrelsen lite röjning längs vägarna, det kanske gjorde att det blev lite mindre knäckta grenar.

21 juli 2023

Årsmötesprotokoll 12 juli 2023.

Samfällighetens årsmöte i Furuboda Kursgård var väldigt välbesökt och styrelsen vill tacka för alla bra inlägg och diskussioner.

Länk till årsmötesprotokoll:  Årsmötesprotokoll 2023   

14 juli 2023

Avverkning av sjuka och döda träd på tomtmark.

Kontakta Torbjörn, på Skånefällaren i Åhus 070-5248594. Be honom komma ut och fotografera och dokumentera vilka träd det handlar om som är döda eller sjuka och hur man ska åtgärda dessa.

Om man samtidigt vill ha friska träd fällda, så gäller den vanliga rutinen att marklovsansökan skall göras. Detta medför en ansökningskostnad.


12 juli 2023

Efter årsmötet, som omvalde styrelsen, hölls ett konstituerande möte.
Från vänster: Ulla Castefelt, Ulf Luvö, Bengt Ring, Ewa Nilsson, Ulf Johansson, Peter Nygren, Jim Engberg (ordf) och Katarina Nilsson-Helander.

1 juli 2023


Årsmöte den 9 juli


Välkomna till årsmöte med Yngsjöstrands samfällighetsföreningden 9 juli kl.14.30 på Furuboda kursgård (Aulan). Nedan hittar du material inför årsmötet.

I kallelsen till årsmötet uppmuntrar styrelsen alla att lämna in sina kontaktuppgifter, så som mailadress, till kontaktuppgifter@yngsjostrand.se. Detta gör att vi kan skicka ut information, faktura mm. via mail istället för brevutskick och det sprarar föreningen både arbete och pengar. Tack.


* Kallelse Årsmöte 2023

* Dagordning Årsmöte 2023

* Verksamhetsberättelse 2022

* Valberedningens förslag

* Revisionsberättelse 2022

* Budget 2024

1 juli 2023


Resumé styrelsesammanträden den 29 april och 3 juni 2023


Senaste nytt från styrelsen
Under våren och försommaren har styrelsen sammanträtt två gånger, den 29 april och den 3 juni.
Vid aprilmötet behandlades särskilt vårstädardagen och löpande underhåll av vägar och grönområden. Vi kunde också konstatera att samfälligheter numera är momsskattepliktiga, vilket kommer att påverka utdebiteringen framöver.
I juni förberedde styrelsen årsmötet, som äger rum den 9 juli kl14.30 på Furuboda kursgård. En motion gällande ridning i området hade kommit in och kommer att behandlas på årsmötet.
Styrelsen gick också igenom bokslut för 2022 och förslag till budget för 2024.
Senare i juni träffades några representanter för styrelsen och ombesörjde utskick av kallelse m m inför årsmötet.
Delar av styrelsen kommer också att ha en arbetsdag under sommaren för att utföra en del sysslor inom området.
Välkomna till årsmötet!

11 juni 2023


Tyvärr ytterligare en brand i vårt närområde


Under söndagen larmades brandkåren till Yngsjö Saltsjöbadsområdet. En trolig orsak var aska som gjorde att det uppstod en gräsbrand som snabbt spred sig till ett närliggande förråd. Vi ber er vara försiktiga med allt som kan börja brinna och även hjälpas åt att hålla extra koll. Vi ses i området.

4 maj 2023


Två små bränder i området under valborgshelgen


Tyvärr har vi haft två små bränder i området, på ängen nära Rönnows väg. Det är bränder som är nära varandra, men som uppstått vid olika tillfällen. En på natten mellan lördag-söndag och en någon gång mellan måndag-tisdag. Vi kan inte se någon naturlig anledning till att dessa bränder har uppstått. Båda bränderna har slocknat utan någon insats. Vi har ringt polisen för att infromera om händelsen, men tyvärr var de inte alls intresserade av händelsen. Om du sett något får du mycket gärna höra av dig till styrelsen. Av säkerhetsskäl ser vi det viktigt att vi hjälps åt att hålla uppsikt i området. Larma 112 om det skulle uppstå brand. Bifogar några bilder på de bränder som upptäckts.4 maj 2023


Vårstädardag 2023


Först av allt, stort tack för en fantastisk uppslutning och vilken dag vi fick.

Det var nytt rekord, både i antalet anmälda och antalet som dök upp, totalt var vi 120 personer!! Den vilja och kraft alla bidrog behövdes i år då det var mycket arbete som behövde göras. Viktigast med dage är att alla känner sig väkomna och kan delta efter egen förmåga. Extra roligt var det att se så många generationer som hjälptes åt sida vid sida. Några härliga kommentarer från dagen är;

"Det är ju inte så mycket jobb att göra detta en gång om året, när vi har det så otroligt fint i vårt område"

"Vad kul det var, det var första gången vi träffade våra nya grannar"

Dagen började med lite information om skötselansvar, LTA-pumpar, kommande årsmöte, momsregistrering mm.

Efter en stark insats av alla var det dags för en välförtjänt korv med bröd, öl, vatten, kaffe och en kaka. Tack till alla som lagt ner stort arbete för att dagen skulle flyta på så bra som möjligt och alla som deltog. Detta fantastiska engagemang från så många gör det till en glädje att bo i området.

Ha en skön sommar så ses vi den 9 juli 14.30 på årsmötet i Furubodas aula.

Tack,

/Styrelsen26 mars 2023


Summering från styrelsemöte 2023-02-04


Årsmötet kommer att äga rum den 9 juli kl 14.30. Dagordning och inbjudan skickas ut längre fram. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.
Skattenämnden förväntas besluta att vägsamfällighetsföreningar ska momsregistreras. Besked väntas under våren. Styrelsen återkommer angående vilka konsekvenser det kan få för oss.
Kassören har upprättat en lista över årets andelstal. Denna ligger till grund för utdebiteringarna. Fakturor har skickats ut under februari.
Arbetet med grönområdena har ökat efter införandet av kommunalt vatten och avlopp. Fler träd skadas vid häftig blåst och fler har insjuknat i olika sjukdomar. Styrelsen har efter besiktning i området beslutat om fällning av 47 döda eller sjuka träd, 27 större träd med avblåst topp och två som lutar. Dessa träd ska fällas före
vårstädardagen den 29 april, för att på bästa sätt ta vara på den halva arbetsdagen då många kan hjälpa till.


Mer om vårstädardagen den 29 april:

Som vanligt samlas vi kl 9.00 i korsningen Ålvägen, Rönnows väg för att städa strand och grönområden och därefter umgås över grillad korv och kaffe.
Anmäl dig/er via mail till jagkommer@yngsjostrand.se eller per telefon 0705-232924 till Bengt Ring.


Styrelsen tog åter upp frågan om brandrisken i området. Alla kan göra något för att minska risken för större bränder. Föreningen rensar i grönområdena och styrelsen vädjar till var och en att göra detsamma inom sina fastigheter. Det är också angeläget att hantera kolrester efter grillning på rätt sätt. Om olyckan är framme är det viktigt att utryckningsfordon kan komma fram utan hinder av felparkerade bilar.


Vi ses den 29 april!


26 mars 2023


Sopning av vägarna efter höstens och vinterns härjningar


Nu är snart våren här med sina lite varmare solstrålar och lite ljusare kvällar. Sommartiden gjorde sitt intåg i natt. Vintern har varit tuff för vår omgivning. Många träd har knäckts. Törsesvampen fortsätter sitt segertåg, men genom att gallra bort att sjuka träd hoppas vi få stopp på den värsta spridningen.


Vi har beställt sopning av vägarna till andra halvan av april. Då håller det bra över hela sommaren.


Vi ses i området och givetvis på vårstädardagen.

15 mars 2023


Summering från styrelsemöte 2022-10-29


Styrelsen har löpande under hösten tagit emot besked från samfällighetens medlemmar om ändrat boende eller nyttjande av fastigheter. Detta är uppgifter som ligger till grund för avgiften till samfälligheten och som ska rapporteras till Lantmäteriet.
Kontinuerligt pågår också arbete med grönområdena. Framförallt gäller det fällning av sjuka eller skadade träd och bortforsling av dem.


Vid sitt senaste möte diskuterade styrelsen frågor som uppstod under årsmötet. Bl a konstaterades att varje fastighetsägare är ansvarig för om transporter eller tunga maskiner förorsakar skador på vägarna. Kontakta gärna styrelsen om något sådant sker eller om ni känner tveksamhet kring detta! Styrelsen kommer
att se till att vägkanterna förstärks i möjligaste mån för att undvika skador.


Nya skyltar med texten Privat väg är beställda och kommer att sättas upp vid tillfartsvägarna.
Det kommer att läggas upp en länk till samfällighetens stadgar på hemsidan, så att de blir mer lättillgängliga för medlemmarna.


Slutligen hade styrelsen fått in tre frågor från medlemmar i samfälligheten:

  1. Fiskenätsstolpar vid strandbrinken, som ägs av Yngsjö byalag.
    Dessa behöver underhållas/bytas ut, vilket styrelsen tycker är väldigt trevligt. Dock ligger det inte inom samfällighetens uppdrag att bidra ekonomiskt till detta.
  2. Risk för brand – Hur agerar vi? Förslag om utredning. Ordföranden har varit i kontakt med Räddningstjänsten, som menar att detta ligger inom deras verksamhet. Styrelsen har undersökt om det finns informationsfolder eller liknande, den hittas på denna länk
  3. Cementrör. Tidigare stod några cementrör med planteringar som hastighetsdämpare på vägarna. De är nu borttagna och uppställda intill Rönnows väg. Om någon inom samfälligheten är intresserad
    av ett cementrör, kanske som grillplats, går det bra att hämta. Först till kvarn gäller.


Mvh, Styrelsen

31 januari 2023


Nytt år, nya möjligheter


Nu har vi kommit en bit in i 2023 och hoppas på ett riktigt bra år, trots alla orosmoln i världen.

Det har under den senaste tidens kraftiga vindar knäckts grenar och vi vill uppmärksamma att det  kan vara en brandrisk om det samlas för mycket ris i en hög så arbeta för att köra bort efterhand.

Vi kommer att ha mycket att göra under vårstädardagen, men med lika stor entusiasm som de senaste åren kommer det att gå galant. Dock har vi kraftigt höjda kostnader för hantering av träd i samband med både snöoväder och blåst, men framförallt den sjukdom som sprider sig bland tallarna. Var uppmärksam på döda träd i området. 

Vi har två stora cementrör liggande vid sidan om vägen vid infarten till vårt område, Rönnows väg. Dessa användes tidigare som farthinder, men då vi idag har både gupp och "Lille Skutt-hinder" utplacerade anser vi inte att dessa kommer att användas mer. Finns intresse för något av dessa rör är det bara att ta för sig.


Vi ses i området.

23 november 2022 (uppdaterad 27 november 2022)


Tung blötsnö och knäckta grenar


Tung blötsnö har fallit i området. Ca 20 cm nysnö har gjort att ett stort antal grenar har knäckts och trillat till marken. Vi uppmanar alla att se till sin bostad så det inte blivit några skador som kan ge mer långtgående effekter om det inte åtgärdas. Vi uppmanar också att höra av er till grannar om ni ser något.

Viktigt att tänka på:

Grenar och annat trädgårdsavfall måste tas om hand på den egna tomten. Grönområdena får inte användas som uppläggningsplats för grenar eller andra växter.

Tack för er hjälp.

13 november 2022


Brand i området, igen!


I veckan var det dags igen. Vi har hu haft 3 bränder inom området under året. Vi vill uppmärksamma alla på att vara extra försiktiga med aska från den öppna spisen eller rester från kolgrillen.

Tips: Aska från grillen eller spisen innehåller glödrester även efter mycket lång tid, upp till flera dygn enligt artiklar i ämnet . Förvara aldrig aska i något brännbart kärl. Särskilda askhinkar i plåt med lock kan köpas från försäkringsbolag eller räddningstjänst. Tänk då på att ställa hinken på eldfast mark som sten eller annat material. En brandsläckare är en värdefull investering.


Tack alla och låt oss vara extra uppmärksamma och försiktiga framöver.

25 juli 2022 (uppdaterad 21 augusti 2022)


Årsmöte 2022


Årsmötesprotokoll (länk)

Vårt årsmöte var väldigt välbesökt och styrelsen vill tacka för alla bra inlägg och diskussioner. Inom ett par veckor kommer mötesprotokoll, budget och resultaträkning läggas upp här på hemsidan. Flera saker som dök upp under mötet var väldigt bra och vi passar på att informera om ett par saker här på hemsidan.

  1. Tänk på att ha koll på badleksaker. Om en ensam flytleksak driver ut, hör av dig så fort som möjligt till sjö- och flygräddningscentralen på 0771-409000 eller mejla på jrcc@sjofartsverket.se. Märk upp leksakerna med namn och telefonnummer, så kan sjöräddningen höra av sig för att se om en person saknas.
  2. Fladdermöss, tänk på att de är viktiga för ekosystemet och och vi kan hjälpa dem genom att sätta upp holkar. Mer information finns på Naturhistoriska Museet (länk)

/Styrelsen

14 juli 2022


Årsmöte den 24 juli


Välkomna till årsmöte med Yngsjöstrands samfällighetsförening den 24 juli kl.10.00 på Furuboda kursgård (Aulan). Nedan hittar du material inför årsmötet.

I kallelsen till årsmötet uppmuntrar styrelsen alla att lämna in sina kontaktuppgifter, så som mailadress. Tyvärr uppgavs fel i mailadress i utskicket. Den rätta adressen är kontaktuppgifter@yngsjostrand.se.


* Kallelse Årsmöte 2022

* Verksamhetsberättelse 2021

* Valberedningens förslag

* Revisionsberättelse 2021


30 maj 2022


Lille Skutt på plats


Nu är våra nya farthinder på plats. 

Våra Lille Skutt är nu uppsatta på Braxenvägen, Aborrvägen och Flundrevägen.

Givetvis är farthinder inte en garanti för att få till lägre hastigheter, men det kan fungera som en påminnelse om att hastigehten är 30 km/h i vårt område som vi hoppas att alla respekterar.


18 maj 2022


Motion till årsmötet


Tänk på att sista dagen för att lämna in motion inför årsmötet är den 31 maj.


Mvh, Styrelsen

16 maj 2022


Vårstädning när den är som bäst!


Tack alla som deltog och extra stort tack till alla som tog hand om förberedelser, vilket gjorde att allt från att organisera oss till att säkra en bra avslutning med grillning.


Nu har vi fått det fint i våra grönområden och alla som hjälpte till fick korv, dricka, kaffe och kaka.

Katarina har bidragit med lite bilder.


Stort tack från alla oss i styrelsen.


30 mars 2022


Vårstädning och Årsmöte


Vårstädardagen äger rum lördagen den 14 maj. Vi ses vid korsningen Ålvägen/Rönnows väg kl 9.00 och avslutar efter ett par timmars trevlig samvaro med grillad korv längst ner på Rönnows väg. Anmäl ditt deltagande till jagkommer@yngsjostrand.se


Årsmötet äger rum söndagen den 24 juli kl 10.00 på Furuboda Kursgård. Kallelse med dagordning kommer! Hoppas att vi ses! Välkomna!

19 februari 2022


Viktig information - Nedfallna grenar


Ett stort antal grenar har fallit från träden efter vårens stormar. Styrelsen vill med anledning av detta påminna om att nedfallna grenar på egen tomt ska tas om hand av fastighetsägaren och får absolut inte läggas på grönområdena.

30 januari 2022


Efter stormen


Med anledning av stormen Malik, som dragit fram över Skåne det senaste dygnet, så har vi kollat i området hur det ser ut nu. I de fall där nedfallna träd utgör en risk så har vi i styrelsen säkerställt att fastighetsägarna har blivit kontaktade.

28 januari 2022


Håll i hatten - det blir storm i helgen


Under helgen kommer vindbyar med stormstyrka att drabba Skåne. Västra Skåne drabbas hårdast, men även Yngsjö kommer att få uppleva stormbyar och hård vind. Har ni möjlighet att säkra era grillar och utemöbler, gör det innan vinden tilltar på allvar vid lördag lunch. Under natten mot söndag kommer det sedan att blåsa som kraftigast, var försiktiga och tänk på säkerheten.

11 januari 2022


Hemsidan uppdaterad


Vi har nu gjort om hemsidan för att skapa bättre överblick. I "Informationsfolder - bra att veta" finns matnyttig information som gäller vår förening. Letar du efter en specifik nyhet som tidigare funnits på hemsidan är det sparat i länken för "Äldre nyheter från hemsidan". Vi hoppas du upplever det som en förbättring av hemsidan. Skulle det vara någon infomation du inte kan hitta så är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.

31 december 2021


Ännu en vattenläcka


En ny vattenläcka har inträffat i vårt område. Denna gången på Ålvägen. Styrelseledamoten Ulf Luvö agerade rådigt och kontaktade både kommunen och ägarna som kom till stugan sent på tisdagskvällen och kunde stänga av vattnet.

20 december 2021


Tack för i år


Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening önskar alla fastighetsägare med familjer en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 2022. Vi vill också tacka för ert stora engagemang i allt som rör vårt fina område!

december 2021


Vattenläcka


Idag har det skett en vattenläcka på Svanvägen. En boende i närheten upptäckte läckan och kontaktade f d ordföranden Bo Hildingsson som i sin tur ringde till kommunen. Efter en timme var de på plats och stängde av vattnet. Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att se till sina hus, antingen genom att be någon granne eller om möjligt att man tar sig till Yngsjöstrand själv. Tidigare i höst larmade en avloppspump på Ålvägen sent på kvällen. Ordförande Christina Håhus upptäckte detta vid sin sena hundpromenad och anmälde till kommunen som genast kom ut och åtgärdade. Om larmet inträffar under kontorstid ringer du Kristianstads kommun, tel 044-13 50 00, sker det utanför kontorstid anmäls det till Larmcentralen tel 044-200 400. Det är viktigt att larmet åtgärdas skyndsamt!

5 november 2021


Asfalteringsarbete på området den 9 november


Den 9 november kommer Skanska Asfalt att justera vägbulor på Rönnows väg och Fågelvägen.

Det innebär att trafiken tillfälligt kommer att behöva välja andra vägar. Hoppas på överseende.

7 augusti 2021


Årsstämma 2021 avklarad


Årets stämma hölls utomhus på Yngsjö IP. Drygt 80 medlemmar och styrelsen var på plats.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för de 2 senaste åren. 2021 blir avgiftsfritt.

Vid valen för styrelse och ersättare hade 4 ledamöter avböjt omval. Nya ledamöter valdes in och de gamla avtackades för långt och troget arbete.

Till ny ordförande valdes Christina Håhus och som nya ledamöter valdes Jim Engberg, Ewa Nilsson och Ulf Luvö. Som ny suppleant valdes Katarina Nilsson-Helander.

Protokoll från stämman hittar ni här. Protokoll årsstämma 2021.